Prolegomena to Aristotelian Philosophy - [ Syriac Not Available ]

http://syriaca.org/work/9739

Titles

 • Prolegomena to Aristotelian Philosophy

Authors

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/9739

Incipit (Opening Line)

ܐܪܝܣܛܘܛܠܝ[ܩ] ... [ܣ]ܝܕܢܝ[ܐ] ܐܡܪ ܕ ... ܦܪܓܡܛܝ[ܐ] ... ܕܢܫܪܐ ܡܢ ܗ̇[ܝ] ܕܡܥܝܕܐ ܘܩܪܝܒܐ ܠ[ܢ]1

Explicit (Closing Line)

ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܐܪܝܣܛܘܛܝܠܝܬܐ ܢܬܐܡܪ̈ܢ. ܢܐܡܪ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܩܛܝܓܘܪ̈ܝܣ ܕܩܕܝܡ ܣܝܡ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩ̈ܦܠܐܐ1

Edition

 1. John W. Watt, "The Prolegomena to Aristotelian Philosophy of George, Bishop of the Arabs." in Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein (eds.), Christsein in der islamischen Welt. Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 2015).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscript 1.)

Manuscript

 1. London, British Library, Add. 14659 , fol: 1r–2v,

Modern Translation

 1. English: John W. Watt, "The Prolegomena to Aristotelian Philosophy of George, Bishop of the Arabs." in Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein (eds.), Christsein in der islamischen Welt. Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 2015).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Print Catalogue

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1162b–1163a, Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscript 1.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 John W. Watt, "The Prolegomena to Aristotelian Philosophy of George, Bishop of the Arabs." in Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein (eds.), Christsein in der islamischen Welt. Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 2015).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 John W. Watt, "The Prolegomena to Aristotelian Philosophy of George, Bishop of the Arabs." in Sidney H. Griffith and Sven Grebenstein (eds.), Christsein in der islamischen Welt. Festschrift für Martin Tamcke zum 60. Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 2015).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 London, British Library, Add. 14659 , fol: 1r–2v,
 • 4 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1162b–1163a, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

How to Cite This Entry

Grigory Kessel et al., “Prolegomena to Aristotelian Philosophy” in Syriac Scientific and Philosophical Literature last modified November 9, 2017, http://syriaca.org/work/9739.

Bibliography:

Grigory Kessel et al., “Prolegomena to Aristotelian Philosophy.” In Syriac Scientific and Philosophical Literature, edited by Grigory Kessel and Nicolas Bamballi. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published November 9, 2017. http://syriaca.org/work/9739.

About this Entry

Entry Title: Prolegomena to Aristotelian Philosophy

Additional Credit:

 • Editing and data entry by Nicolas Bamballi
 • Editing and data entry by Grigory Kessel
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...