1 John (Peshitta version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

http://syriaca.org/work/94

Titles

 • 1 John (Peshitta version)
 • ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ1, 20
 • 1 John5, 26, 28, 30
 • ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܝܘܽܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ4
 • The first Epistle of S. John20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 46
 • ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ. ܫܠܝܚܐ22, 34, 40, 46
 • ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ24
 • The first Epistle of S. John, according to the Peshitta version32
 • I John44
 • ܐܓ݁ܪܬ݁ܐ ܕ݂ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ2
 • ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ2

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/94

Final Rubrics

 • ܫܠܡܬ. ܐܓܪܬܐ. ܕܝܘܚܢܢ. ܫܠܝܚܐ. ܕܐܬܟܬ݂ܒܬ. ܡܢ. ܐܦܣܘܣ.46

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 317-322.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62062, 1Jn.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 1.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 329-334.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

Manuscripts

 1. London, British Library, Add MS 14680 , Foll. 70b-77 ( 12th or 13th century)
 2. London, British Library, Add MS 17120 , Foll. 47b-51 ( 6th century)
 3. London, British Library, Add MS 14473 , Foll. 129a-138b ( 6th century)
 4. London, British Library, Add MS 14470 , Foll. 174a-176b ( 5th or 6th century)
 5. London, British Library, Add MS 14466 ( 10th or 11th cent.)
 6. London, British Library, Add MS 17124 , Foll. 104a-107 ( A.D. 1234)
 7. London, British Library, Add MS 14448 , Foll. 160b-164 ( A.D. 699-700)
 8. London, British Library, Add MS 18812 , Foll. 55a-55 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 9. London, British Library, Add MS 17228 , Foll. 61b-64 ( 13th century)
 10. London, British Library, Add MS 17226 , Foll. 27a-33 ( 13th or 14th century)
 11. London, British Library, Add MS 17121 , Foll. 98a-106a ( 6th century)
 12. London, British Library, Add MS 14681 , Foll. 63a-68 ( 12th or 13th century)
 13. Shelf Number X893.4-B473. ( c. XIII)
 14. London, British Library, Add MS 14472 , Foll. 67a-72b ( 6th or 7th cent.)
 15. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 178a-181, ( 12th cent.?)
 16. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 49a-52,

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14680 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 1.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17120 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14473 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 4. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14470 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 5. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14466 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 5.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 6. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17124 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 6.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 7. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14448 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 7.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 8. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 18812 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 8.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 9. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17228 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 9.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 10. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17226 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 10.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 11. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17121 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 11.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 12. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14681 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 12.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 13. David A. Michelson (ed.), Columbia University X893.4-B473 , entry: I John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 13.) [Digital catalogue based on James T. Clemons. See the citation from the print catalogue.]
 14. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14472 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 14.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXII, pp: I:77-78, entry: BL Add MS 14680. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 1Digital Catalogues 1.)
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVI, pp: I:80, entry: BL Add MS 17120. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 2.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXV, pp: I:79-80, entry: BL Add MS 14473. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 3.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIII, pp: I:40-41, entry: BL Add MS 14470. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 4.)
 5. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: DCCCXX, pp: II:836-837, entry: BL Add MS 14466. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 5.)
 6. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXV, pp: I:42-44, entry: BL Add MS 17124. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 6Digital Catalogues 6.)
 7. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIV, pp: I:41-42, entry: BL Add MS 14448. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 7Digital Catalogues 7.)
 8. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIX, pp: I:83, entry: BL Add MS 18812. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 8Digital Catalogues 8.)
 9. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXI, pp: I:83, entry: BL Add MS 17228. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 9Digital Catalogues 9.)
 10. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIV, pp: I:79, entry: BL Add MS 17226. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 10Digital Catalogues 10.)
 11. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVII, pp: I:80-81, entry: BL Add MS 17121. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 11Digital Catalogues 11.)
 12. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIII, pp: I:78-79, entry: BL Add MS 14681. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 12Digital Catalogues 12.)
 13. James T. Clemons, "A Checklist of Syriac Manuscripts in the United States and Canada." Orientalia Christiana Periodica vol. 32 (1966)., pp: 508, entry: Columbia University X893.4-B473.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 13Digital Catalogues 13.)
 14. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVIII, pp: I:81-82, entry: BL Add MS 14472. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 14Digital Catalogues 14.)
 15. J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Print Catalogue cites Manuscripts 15.) (Print Catalogue cites Manuscripts 16.)

Incipit (Opening Line)

ܡܣܒܿܪܝܢܢ ܠܟܼܘܼܢ܃ ܠܗܘ ܕܿܐܝܬܼܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܒܿܪܫܝܬܼ܃ ܗܘ ܕܿܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢܝܗ̱ܝ ܒܿܥܝܢܝܢ̈܂ ܚܙܝܢ ܘܓܼܫܢ ܒܿܐܝܕܼܝܢ̈܃ ܗܘ ܕܿܐܝܬܼܘܗ̱ܝ ܡܠܬܼܐ ܕܿܚܝܐ̈܂3
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 317-322.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62062, 1Jn.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 329-334.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 5 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 6 London, British Library, Add MS 14680 , Foll. 70b-77 ( 12th or 13th century)
 • 7 London, British Library, Add MS 17120 , Foll. 47b-51 ( 6th century)
 • 8 London, British Library, Add MS 14473 , Foll. 129a-138b ( 6th century)
 • 9 London, British Library, Add MS 14470 , Foll. 174a-176b ( 5th or 6th century)
 • 10 London, British Library, Add MS 14466 ( 10th or 11th cent.)
 • 11 London, British Library, Add MS 17124 , Foll. 104a-107 ( A.D. 1234)
 • 12 London, British Library, Add MS 14448 , Foll. 160b-164 ( A.D. 699-700)
 • 13 London, British Library, Add MS 18812 , Foll. 55a-55 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 • 14 London, British Library, Add MS 17228 , Foll. 61b-64 ( 13th century)
 • 15 London, British Library, Add MS 17226 , Foll. 27a-33 ( 13th or 14th century)
 • 16 London, British Library, Add MS 17121 , Foll. 98a-106a ( 6th century)
 • 17 London, British Library, Add MS 14681 , Foll. 63a-68 ( 12th or 13th century)
 • 18 ( c. XIII)
 • 19 London, British Library, Add MS 14472 , Foll. 67a-72b ( 6th or 7th cent.)
 • 20 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14680 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 21 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXII, pp: I:77-78, entry: BL Add MS 14680. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 22 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17120 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 23 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVI, pp: I:80, entry: BL Add MS 17120. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 24 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14473 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 25 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXV, pp: I:79-80, entry: BL Add MS 14473. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 26 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14470 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming)
 • 27 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIII, pp: I:40-41, entry: BL Add MS 14470. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 28 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14466 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming)
 • 29 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: DCCCXX, pp: II:836-837, entry: BL Add MS 14466. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 30 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17124 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 John. ( forthcoming)
 • 31 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXV, pp: I:42-44, entry: BL Add MS 17124. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 32 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14448 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 33 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIV, pp: I:41-42, entry: BL Add MS 14448. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 34 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 18812 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 35 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIX, pp: I:83, entry: BL Add MS 18812. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 36 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17228 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 37 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXI, pp: I:83, entry: BL Add MS 17228. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 38 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17226 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 39 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIV, pp: I:79, entry: BL Add MS 17226. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 40 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17121 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 41 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVII, pp: I:80-81, entry: BL Add MS 17121. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 42 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14681 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 43 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIII, pp: I:78-79, entry: BL Add MS 14681. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 44 David A. Michelson (ed.), Columbia University X893.4-B473 , entry: I John. ( forthcoming)
 • 45 James T. Clemons, "A Checklist of Syriac Manuscripts in the United States and Canada." Orientalia Christiana Periodica vol. 32 (1966)., pp: 508, entry: Columbia University X893.4-B473.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 46 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14472 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first Epistle of S. John. ( forthcoming)
 • 47 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXVIII, pp: I:81-82, entry: BL Add MS 14472. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 48 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 178a-181, ( 12th cent.?)
 • 49 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 49a-52,
 • 50 J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ” last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/94.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ .”, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/94.

About this Entry

Entry Title: 1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

1 John (Peshitta version) TEST1 hasCitation (31)

1 John (Peshitta version) embodies (20)

1 John (Peshitta version) has broader match with (1)

1 John (Peshitta version) TEST1 source (30)

1 John (Peshitta version) TEST1 isPartOf (2)

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ” last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/94.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ .”, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/94.

About this Entry

Entry Title: 1 John (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...