2 Peter - ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ

http://syriaca.org/work/93

Titles

 • 2 Peter
 • ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ1
 • ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ1
 • 2 Peter5
 • ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܦܶܛܪܳܘܣ4
 • The second Epistle of S. Peter9, 11, 13
 • ܐܓܪܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܦܛܪܣ ܫܠܝܚܐ9
 • ܐܓ݁ܪܬ݁ܐ ܕ݁ܬ݁ܪ̈ܬ݁ܝܢ ܕ݂ܦ݁ܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ2
 • ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݁ܰܪ̈ܬ݁ܶܝܢ ܕ݂ܦ݁ܶܛܪܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ2

Abbreviations

 • 2 Pet5

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/93

Incipit (Opening Line)

ܫܡܥܘܼܢ ܦܿܛܪܘܣ ܥܒܼܕܿܐ ܘܫܠܝܚܐ ܕܿܝܫܘܼܥ ܡܫܝܚܐ܃ ܠܐܝܠܝܢ ܕܿܠܗܝܡܢܘܼܬܼܐ ܫܘܝܬܼ ܒܿܐܝܩܪܐ ܥܡܢ ܐܫܬܿܘܝܘ܃ ܒܿܙܕܿܝܩܘܼܬܼܐ ܕܿܡܪܢ ܘܦܼܪܘܼܩܢ ܝܫܘܼܥ ܡܫܝܚܐ܂3
ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܳܘܣ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝܘ: ܒܐܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.15

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 313-317.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 63061, 2Pet.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 1.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 326-329.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 5. John Gwynn, Remnants of the Later Syriac Versions of the Bible (London: Williams and Norgate, 1909)., pp: 9-22, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

Manuscripts

 1. London, British Library, Add MS 14473 , Foll. 140a-145 ( 11th century)
 2. London, British Library, Add MS 17226 , Foll. 12a-18 ( 13th or 14th century)
 3. London, British Library, Add MS 14681 , Foll. 69b-71 ( 12th or 13th century) Note: defective .
 4. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 175b-178, ( 12th cent.?)
 5. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 46b-49,

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14473 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 1.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17226 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14681 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXII, pp: I:83-84, entry: BL Add MS 14473. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 1Digital Catalogues 1.)
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIV, pp: I:79, entry: BL Add MS 17226. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 2.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIII, pp: I:78-79, entry: BL Add MS 14681. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 3.)
 4. J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Print Catalogue cites Manuscripts 4.) (Print Catalogue cites Manuscripts 5.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 313-317.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 63061, 2Pet.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 326-329.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 5 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 6 London, British Library, Add MS 14473 , Foll. 140a-145 ( 11th century)
 • 7 London, British Library, Add MS 17226 , Foll. 12a-18 ( 13th or 14th century)
 • 8 London, British Library, Add MS 14681 , Foll. 69b-71 ( 12th or 13th century) Note: defective .
 • 9 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14473 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming)
 • 10 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXII, pp: I:83-84, entry: BL Add MS 14473. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 11 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17226 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming)
 • 12 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIV, pp: I:79, entry: BL Add MS 17226. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 13 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14681 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second Epistle of S. Peter. ( forthcoming)
 • 14 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXIII, pp: I:78-79, entry: BL Add MS 14681. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 15 John Gwynn, Remnants of the Later Syriac Versions of the Bible (London: Williams and Norgate, 1909)., pp: 9-22, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 16 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 175b-178, ( 12th cent.?)
 • 17 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 46b-49,
 • 18 J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

2 Peter has broader match with (1) records. 2 Peter  Is Part Of (2) records.

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q131178

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “2 Peter — ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/93.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “2 Peter — ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/93.

About this Entry

Entry Title: 2 Peter — ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܛܪܘܣ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...