Hebrews (Peshitta version) - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

http://syriaca.org/work/90

Titles

 • Hebrews (Peshitta version)
 • ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ1, 2, 2
 • Hebrews5, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 59, 61, 65
 • ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܒ̈ܪܳܝܶܐ4
 • The Epistle of Hebrews, according to the Peshitta version31, 53
 • The Epistle of S. Paul to the Hebrews, according to the Peshitta version35, 67
 • ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܩܪܝܢܐ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܡܝܟܝܐܝܠ35
 • Hebrews, according to the Peshitta version47
 • Hebrews according to the Peshitta version55
 • The Epistle to the Hebrews, according to the Peshitta version27, 57
 • The Epistle of Hebrews63
 • ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܘܳܬ݂ ܥܶܒ݂ܪ̈ܳܝܶܐ2
 • The Epistle to the Hebrews

Abbreviations

 • Heb5

Abstract

Hebrews (Peshitta version) is extant as early as the 5th-6th century and often circulates as one of the Pauline Epistles (Peshitta version) .

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/90

Final Rubrics

 • ܫܠܡ̣ܬ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܟܬܒܬ ܡܢ ܐܝܛܠܝܐ. ܒܝܕ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܦܬܓܡ̈ܐ ܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ.ܘ:ܘ. ܣܠܩܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܟܠܗ ܫܠܝܚܐ̣ ܐ̈ܠܦܐ̣ ܫܬܐ̣ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̣ [ܘܬܠـ]ܬܝܢ ܦܬ̈ܓܡܝܢ.ܘ:ܘ.29

Editions

 1. James E. Walters et al. (eds.), Digital Syriac Corpus., entry: Hebrews (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Edition based on Editions 2.)
 2. G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905)., pp: 153-166, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 3. Barbara Aland and Andreas Juckel, "Die paulinischen Briefe: 1./2. Thessalonicher Brief, 1./2. Timotheusbrief, Titusbrief, Philemonbrief und Hebräerbrief." in Das Neue Testament in syrischer Überlieferung vol. 2.3 (Berlin: De Gruyter, 2002)., pp: 245-415, Note: Peshitta (P), Harqlean (H), and patristic quotations shown in parallel. Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 4. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 290-303.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 5. George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 6. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62058, Heb (Hebrews).Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 7. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 301-315.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

Manuscripts

 1. London, British Library, Add MS 14666 , folio 56 ( A.D. 682)
 2. London, British Library, Add MS 14477 , Foll. 101a-116 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 3. London, British Library, Add MS 14474 , Foll. 53a-62 ( 9th cent.) Note: defective .
 4. London, British Library, Add MS 17123 , Foll. 69b-82b ( 9th or 10th cent.)
 5. London, British Library, Add MS 17115 , Fol. 87a ( 6th cent.)
 6. London, British Library, Add MS 14480 , Foll. 113b-128 ( 5th or 6th century)
 7. London, British Library, Add MS 14476 , Foll. 94a-110 ( 5th or 6th century)
 8. London, British Library, Add MS 14470 , Foll. 135b-143 ( 5th or 6th century)
 9. London, British Library, Add MS 14466 ( 10th or 11th cent.)
 10. London, British Library, Add MS 17124 , Foll. 162b-172b ( A.D. 1234)
 11. London, British Library, Add MS 14448 , Foll. 201b-209b ( A.D. 699-700) Note: defective .
 12. London, British Library, Add MS 17228 , Foll. 24a-29 ( 13th century)
 13. London, British Library, Add MS 17227 , Foll. 129a-150a ( It is dated A. Gr. 1565, A.D. 1254.)
 14. London, British Library, Add MS 14481 , Foll. 74b-91 ( 6th or 7th cent.) Note: defective .
 15. London, British Library, Add MS 14669 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 16. London, British Library, Add MS 14738 , Foll. 8-9 ( 13th or 14th cent.)
 17. London, British Library, Add MS 14479 , Foll. 89b-101a ( A.D. 534)
 18. London, British Library, Add MS 17122 , Foll. 109a-129 ( 6th century)
 19. London, British Library, Add MS 14478 , Foll. 122-142 ( A. D. 622) Note: defective .
 20. London, British Library, Add MS 14475 , Foll. 179a-208b ( 6th century)
 21. London, British Library, Add MS 17224 , Foll. 73-74 ( 13th cent.)
 22. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 242b-249b, ( 12th cent.?) Note: Breaks off at 11:28 .
 23. Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 133b-143b, Note: Includes introduction .

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14666 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle to the Hebrews, ch. xii. 28 to the end, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 1.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14477 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14474 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 4. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17123 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 5. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17115 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of S. Paul to the Hebrews, ch. i. 13—ii. 13, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 5.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 6. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14480 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 6.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 7. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14476 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 7.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 8. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14470 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 8.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 9. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14466 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 9.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 10. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17124 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 10.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 11. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14448 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 11.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 12. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17228 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 12.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 13. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17227 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 13.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 14. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14481 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 14.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 15. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 15.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 16. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14738 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle to the Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 16.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 17. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14479 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 17.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 18. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17122 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 18.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 19. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14478 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 19.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 20. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14475 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 20.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 21. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17224 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of S. Paul to the Hebrews, according to the Peshitta version, ch. xii. 5 —xiii. 25. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 21.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: 142, pp: 1:92, entry: BL Add MS 14666. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 1Digital Catalogues 1.)
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVIII, pp: I:88-89, entry: BL Add MS 14477. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 2.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXI, pp: I:76-77, entry: BL Add MS 14474. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 3.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLV, pp: I:93, entry: BL Add MS 17123. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 4.)
 5. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XCVI, pp: I:66, entry: BL Add MS 17115. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 5.)
 6. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIV, pp: I:84-85, entry: BL Add MS 14480. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 6Digital Catalogues 6.)
 7. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIII, pp: I:84, entry: BL Add MS 14476. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 7Digital Catalogues 7.)
 8. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIII, pp: I:40-41, entry: BL Add MS 14470. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 8Digital Catalogues 8.)
 9. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: DCCCXX, pp: II:836-837, entry: BL Add MS 14466. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 9Digital Catalogues 9.)
 10. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXV, pp: I:42-44, entry: BL Add MS 17124. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 10Digital Catalogues 10.)
 11. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIV, pp: I:41-42, entry: BL Add MS 14448. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 11Digital Catalogues 11.)
 12. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLIII, pp: I:96, entry: BL Add MS 17228. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 12Digital Catalogues 12.)
 13. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLVII, pp: 1:94, entry: BL Add MS 17227. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 13Digital Catalogues 13.)
 14. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIX, pp: I:90, entry: BL Add MS 14481. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 14Digital Catalogues 14.)
 15. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXL, pp: I:90, entry: BL Add MS 14669. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 15Digital Catalogues 15.)
 16. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLII, pp: 1:95-96, entry: BL Add MS 14738. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 16Digital Catalogues 16.)
 17. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXV, pp: I:86, entry: BL Add MS 14479. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 17Digital Catalogues 17.)
 18. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVII, pp: I:87-88, entry: BL Add MS 17122. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 18Digital Catalogues 18.)
 19. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLI, pp: I:90-92, entry: BL Add MS 14478. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 19Digital Catalogues 19.)
 20. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVI, pp: I:86-87, entry: BL Add MS 14475. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 20Digital Catalogues 20.)
 21. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLI, pp: I:95, entry: BL Add MS 17224. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 21Digital Catalogues 21.)
 22. J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Print Catalogue cites Manuscripts 22.) (Print Catalogue cites Manuscripts 23.)

Incipit (Opening Line)

ܒܿܟܼܠ ܡܢܘܢ̈ ܘܒܼܟܼܠ ܕܿܡܘܢ̈܂ ܡܠܠ ܐܠܗܐ ܥܡ ܐܒܼܗܝܢ̈ ܒܿܢܒܼܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܼܝܡ܂3
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 290-303.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz (ed.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Hebrews and the General Catholic Epistles, trans. Daniel King and J. Edward Walters, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2016)Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62058, Heb (Hebrews).Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 301-315.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 5 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 6 London, British Library, Add MS 14666 , folio 56 ( A.D. 682)
 • 7 London, British Library, Add MS 14477 , Foll. 101a-116 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 • 8 London, British Library, Add MS 14474 , Foll. 53a-62 ( 9th cent.) Note: defective .
 • 9 London, British Library, Add MS 17123 , Foll. 69b-82b ( 9th or 10th cent.)
 • 10 London, British Library, Add MS 17115 , Fol. 87a ( 6th cent.)
 • 11 London, British Library, Add MS 14480 , Foll. 113b-128 ( 5th or 6th century)
 • 12 London, British Library, Add MS 14476 , Foll. 94a-110 ( 5th or 6th century)
 • 13 London, British Library, Add MS 14470 , Foll. 135b-143 ( 5th or 6th century)
 • 14 London, British Library, Add MS 14466 ( 10th or 11th cent.)
 • 15 London, British Library, Add MS 17124 , Foll. 162b-172b ( A.D. 1234)
 • 16 London, British Library, Add MS 14448 , Foll. 201b-209b ( A.D. 699-700) Note: defective .
 • 17 London, British Library, Add MS 17228 , Foll. 24a-29 ( 13th century)
 • 18 London, British Library, Add MS 17227 , Foll. 129a-150a ( It is dated A. Gr. 1565, A.D. 1254.)
 • 19 London, British Library, Add MS 14481 , Foll. 74b-91 ( 6th or 7th cent.) Note: defective .
 • 20 London, British Library, Add MS 14669 ( 6th or 7th century) Note: defective .
 • 21 London, British Library, Add MS 14738 , Foll. 8-9 ( 13th or 14th cent.)
 • 22 London, British Library, Add MS 14479 , Foll. 89b-101a ( A.D. 534)
 • 23 London, British Library, Add MS 17122 , Foll. 109a-129 ( 6th century)
 • 24 London, British Library, Add MS 14478 , Foll. 122-142 ( A. D. 622) Note: defective .
 • 25 London, British Library, Add MS 14475 , Foll. 179a-208b ( 6th century)
 • 26 London, British Library, Add MS 17224 , Foll. 73-74 ( 13th cent.)
 • 27 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14666 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle to the Hebrews, ch. xii. 28 to the end, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 28 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: 142, pp: 1:92, entry: BL Add MS 14666. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 29 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14477 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 30 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVIII, pp: I:88-89, entry: BL Add MS 14477. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 31 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14474 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 32 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXI, pp: I:76-77, entry: BL Add MS 14474. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 33 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17123 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 34 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLV, pp: I:93, entry: BL Add MS 17123. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 35 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17115 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of S. Paul to the Hebrews, ch. i. 13—ii. 13, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 36 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XCVI, pp: I:66, entry: BL Add MS 17115. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 37 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14480 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 38 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIV, pp: I:84-85, entry: BL Add MS 14480. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 39 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14476 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 40 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIII, pp: I:84, entry: BL Add MS 14476. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 41 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14470 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 42 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIII, pp: I:40-41, entry: BL Add MS 14470. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 43 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14466 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 44 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: DCCCXX, pp: II:836-837, entry: BL Add MS 14466. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 45 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17124 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 46 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXV, pp: I:42-44, entry: BL Add MS 17124. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 47 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14448 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 48 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXIV, pp: I:41-42, entry: BL Add MS 14448. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 49 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17228 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 50 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLIII, pp: I:96, entry: BL Add MS 17228. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 51 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17227 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 52 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLVII, pp: 1:94, entry: BL Add MS 17227. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 53 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14481 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 54 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXIX, pp: I:90, entry: BL Add MS 14481. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 55 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 56 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXL, pp: I:90, entry: BL Add MS 14669. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 57 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14738 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle to the Hebrews, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 58 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLII, pp: 1:95-96, entry: BL Add MS 14738. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 59 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14479 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 60 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXV, pp: I:86, entry: BL Add MS 14479. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 61 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17122 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 62 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVII, pp: I:87-88, entry: BL Add MS 17122. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 63 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14478 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of Hebrews. ( forthcoming)
 • 64 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXLI, pp: I:90-92, entry: BL Add MS 14478. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 65 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14475 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Hebrews. ( forthcoming)
 • 66 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CXXXVI, pp: I:86-87, entry: BL Add MS 14475. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 67 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17224 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Epistle of S. Paul to the Hebrews, according to the Peshitta version, ch. xii. 5 —xiii. 25. ( forthcoming)
 • 68 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLI, pp: I:95, entry: BL Add MS 17224. ( 1870) Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 69 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 2 (=Crawford Syriac 2) , fol: 242b-249b, ( 12th cent.?) Note: Breaks off at 11:28 .
 • 70 Manchester, John Rylands University Library, Syriac 11 (=Harris Syriac 137) (1905) , fol: 133b-143b, Note: Includes introduction .
 • 71 J.F. Coakley, "A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library." Bulletin of the John Rylands Library vol. 75 (1993)., pp: 118-119, 130-131, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 72 Barbara Aland and Andreas Juckel, "Die paulinischen Briefe: 1./2. Thessalonicher Brief, 1./2. Timotheusbrief, Titusbrief, Philemonbrief und Hebräerbrief." in Das Neue Testament in syrischer Überlieferung vol. 2.3 (Berlin: De Gruyter, 2002)., pp: 245-415, Note: Peshitta (P), Harqlean (H), and patristic quotations shown in parallel. Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 73 Barbara Aland and Andreas Juckel, "Die paulinischen Briefe: 1./2. Thessalonicher Brief, 1./2. Timotheusbrief, Titusbrief, Philemonbrief und Hebräerbrief." in Das Neue Testament in syrischer Überlieferung vol. 2.3 (Berlin: De Gruyter, 2002)., pp: 6, 9-29.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 74 "Die paulinischen Briefe: Römer- und 1. Korintherbrief." in Barbara Aland and A Juckel (eds.), Das Neue Testament in syrischer Überlieferung vol. 2.1 (Berlin: De Gruyter, 1991)., pp: 7-14.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 75 A. Juckel, "Bible, New Testament manuscripts." in Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011)Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 76 James E. Walters et al. (eds.), Digital Syriac Corpus., entry: Hebrews (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 77 G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905)., pp: 153-166, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Hebrews (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ” last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/90.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Hebrews (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ .”, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/90.

About this Entry

Entry Title: Hebrews (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

Hebrews (Peshitta version) TEST1 hasCitation (45)

Hebrews (Peshitta version) embodies (30)

Hebrews (Peshitta version) has broader match with (1)

Hebrews (Peshitta version) TEST1 source (46)

Hebrews (Peshitta version) sometimes circulates with (1)

Hebrews (Peshitta version) TEST1 isPartOf (1)