Epistle of Baruch (Peshitta version) - ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ

http://syriaca.org/work/66

Titles

 • Epistle of Baruch (Peshitta version)
 • ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ1
 • ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ ܕܫܕܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܝܠ1
 • ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ ܕܫܕܪ ܡܢ ܓܘ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܠ4
 • The first epistle of Baruch16
 • ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣ̇ܦܪܐ ܕܫܕܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܝܡ ܠܒܒܠ16
 • The first epistle of Baruch.18, 22
 • ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣ̇ܦܪܐ. ܕܫܕܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܠ.18
 • The First Epistle of Baruch20
 • ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܿܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܿܦܪܐ 373a20
 • ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣ̇ܦܪܐ22
 • ܐܓ݁ܪܬ݁ܐ ܕ݂ܒܪܘܟ݂ ܣܦ݂ܪܐ ܕܫܕ݂ܪ ܡܢ ܐܘܪܝܫܠܡ ܠܒ݂ܒܠ2
 • ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒܳܪܽܘܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܕܫܰܕ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܝܫܠܶܡ ܠܒ݂ܳܒܶܠ2

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/66

Final Rubrics

 • ܫܠܡܬ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣ̇ܦܪܐ. ܘ:ܘ.18

Incipit (Opening Line)

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ ܕܫܕܪ ܡܢ ܓܘ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܠ4

Disambiguation

The Epistle of Baruch is sometimes attached to 2 Baruch (Apocalypse of Baruch) as 78:1–87:1. In the Syriac tradition, it is sometimes referred to as the "First Epistle of Baruch." This should not be confused with the work known in Western usage as 1 Baruch , which in Syriac may go by the title "Second Epistle of Baruch."

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 65-68.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Lamentations, Prayer of Jeremiah, Epistle of Jeremiah and Epistles of Baruch, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1, 2.)
 4. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62071, P ApocBar, verse: 78:1-87:1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1, 2.)
 5. Pauli Antonii De Lagarde, Libri Veteris Testamenti Apocryphi Syriace (Lipsiae & Londinii, 1861).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 6. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 7. "Epistle of Baruch." in Jeremiah; Lamentations; Epistle of Jeremiah; Epistle of Baruch; Baruch, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.2 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1, 2.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1) , fol: 176v – 177v.
 2. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1) , fol: 265v – 267r.
 3. London, British Library, Add MS 12172 , Foll. 192b-196 ( 10th-11th century)
 4. London, British Library, Add MS 17105 , Foll. 116a-121 ( 6th cent)
 5. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 373a-374 ( 17th century)
 6. London, British Library, Add MS 18715 , folio 242b - 244a ( 12th cent.)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 12172 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17105 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The First Epistle of Baruch. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 4. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 18715 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 5.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: VII, pp: I:6-7, entry: BL Add MS 12172. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXVI, pp: I:22, entry: BL Add MS 17105. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 2.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 3.)
 5. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXII, pp: I:18-20, entry: BL Add MS 18715. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 6Digital Catalogues 4.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 65-68.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Lamentations, Prayer of Jeremiah, Epistle of Jeremiah and Epistles of Baruch, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62071, P ApocBar, verse: 78:1-87:1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 Pauli Antonii De Lagarde, Libri Veteris Testamenti Apocryphi Syriace (Lipsiae & Londinii, 1861).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 "Epistle of Baruch." in Jeremiah; Lamentations; Epistle of Jeremiah; Epistle of Baruch; Baruch, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.2 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1) , fol: 176v – 177v.
 • 9 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1) , fol: 265v – 267r.
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Add MS 12172 , Foll. 192b-196 ( 10th-11th century)
 • 13 London, British Library, Add MS 17105 , Foll. 116a-121 ( 6th cent)
 • 14 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 373a-374 ( 17th century)
 • 15 London, British Library, Add MS 18715 , folio 242b - 244a ( 12th cent.)
 • 16 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 12172 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming)
 • 17 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: VII, pp: I:6-7, entry: BL Add MS 12172. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 18 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17105 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming)
 • 19 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXVI, pp: I:22, entry: BL Add MS 17105. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 20 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The First Epistle of Baruch. ( forthcoming)
 • 21 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 22 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 18715 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The first epistle of Baruch. ( forthcoming)
 • 23 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXII, pp: I:18-20, entry: BL Add MS 18715. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Epistle of Baruch (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/66.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Epistle of Baruch (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/66.

About this Entry

Entry Title: Epistle of Baruch (Peshitta version) — ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܘܟ ܣܦܪܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...