Deuteronomy (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ

http://syriaca.org/work/5

Titles

 • Deuteronomy (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ1
 • ܬܢܝ̇ܢ ܢ̇ܡܘܣܐ ܣ̣ܦܪܐ ܕܚܡ̈ܫܐ ܕܐܘܪܝܬܐ1
 • ܣܦܪܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ2
 • Deuteronomy10, 23, 27, 33
 • Deuteronomy, according to the Peshitta version21, 29, 31
 • ܦܐܛܩܛܝܣ ܡܟܲܢܫܬ݀ ܒܓܘܗ̇ ܠܟ݁ܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘ̈ܕܫܐ. ܠܩܗܠܐ ܕܡܠܲܚܡܽܘܬܳܐ ܥܕܬܳܢܳܝܬܳܐ 66b23
 • ܦܪܓܡܛܝܐ ܡܫܲܪܬܚܬܐ ܕܦܐܢܛܩܛܝܼܣ ܫܩܝܼܠܬ݀܆ ܗܼܝ ܒܗ̇ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܿܢ ܘܫ̈ܠܝܼܚܐ. 76b23
 • The book of Deuteronomy, according to the Peshitta version25
 • ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܣܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐܘܪܝܬܐ25, 35
 • ܬܢܝܢܐ . ܕܢܡܘܣܐ . ܣܦܪܐ . ܕܚܡܫܐ . ܕܐܘܪܝܬܐ.33
 • Deuteronomy, according to the Peshitta version.35

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/5

Incipit (Opening Line)

ܘܗܠܝܢ ܦܬ̈ܓܡܐ ܕܐܡܪ ܡܘܫܐ ܠܟܠܗ <ܒܝܬ> ܐܝܣܪܝܠ܂ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܠܘܩܒܠ ܣܘܦ܂ ܒܝܬ ܦܪܢ ܘܒܝܬ ܬܦܠ܂ ܘܠܒܢܢ ܘܚܨܪܘܬ ܘܪܙܗܒ܂4

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 5.)
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Deuteronomy, trans. Carmel McCarthy, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Deuteronomy.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 4. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62005, P Dt.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 3.)
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 6. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 5.)
 7. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 8. "Deuteronomy." in W.M. van Vliet, H.J. Hospers and H.J.W. Drijvers (eds.), Leviticus; Numbers; Deuteronomy; Joshua = Leviticus; Numeri; Deutronomium; Iosue, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 1.2 (Leiden: Brill, 1991)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Add MS 14668 , Foll. 1-3 ( 9th century) Note: defective .
 3. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 63b-77 ( 17th century)
 4. London, British Library, Add MS 14438 , Foll. 1a-49 ( 6th century) Note: defective .
 5. London, British Library, Add MS 14671 , Foll. 212a to 263 ( 13th century) Note: defective .
 6. London, British Library, Add MS 14669 , Fol. 22 ( 10th century)
 7. London, British Library, Add MS 14669 , Foll. 23-24 ( 6th century) Note: defective .
 8. London, British Library, Add MS 14427 , foll. 67b-95 ( The character is a large and beautiful Estrangela of the 6th cent.) Note: defective .
 9. London, British Library, Add MS 14425 , Foll. 177a-230 ( A.D. 464) Note: defective .

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14438 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 4. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14671 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 5.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 5. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 6.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 6. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 7.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 7. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14427 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 8.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 8. David A. Michelson (ed.), BL Add Ms 14425 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 9.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIV, pp: I:10, entry: BL Add MS 14668, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XII, pp: I:10, entry: BL Add MS 14438, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 3.)
 5. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: II, pp: I:3, entry: BL Add MS 14671, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 4.)
 6. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XV, pp: I:10, entry: BL Add MS 14669, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 6Digital Catalogues 5.)
 7. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIII, pp: I:10, entry: BL Add MS 14669, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 7Digital Catalogues 6.)
 8. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: IV, pp: I:5-6, entry: BL Add MS 14427, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 8Digital Catalogues 7.)
 9. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: III, pp: I:3-5, entry: BL Add Ms 14425, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 9Digital Catalogues 8.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Deuteronomy, trans. Carmel McCarthy, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Deuteronomy.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62005, P Dt.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 6 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 136-166.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 7 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 "Deuteronomy." in W.M. van Vliet, H.J. Hospers and H.J.W. Drijvers (eds.), Leviticus; Numbers; Deuteronomy; Joshua = Leviticus; Numeri; Deutronomium; Iosue, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 1.2 (Leiden: Brill, 1991)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 9 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 10 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 13 London, British Library, Add MS 14668 , Foll. 1-3 ( 9th century) Note: defective .
 • 14 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 63b-77 ( 17th century)
 • 15 London, British Library, Add MS 14438 , Foll. 1a-49 ( 6th century) Note: defective .
 • 16 London, British Library, Add MS 14671 , Foll. 212a to 263 ( 13th century) Note: defective .
 • 17 London, British Library, Add MS 14669 , Fol. 22 ( 10th century)
 • 18 London, British Library, Add MS 14669 , Foll. 23-24 ( 6th century) Note: defective .
 • 19 London, British Library, Add MS 14427 , foll. 67b-95 ( The character is a large and beautiful Estrangela of the 6th cent.) Note: defective .
 • 20 London, British Library, Add MS 14425 , Foll. 177a-230 ( A.D. 464) Note: defective .
 • 21 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 22 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIV, pp: I:10, entry: BL Add MS 14668, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 23 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming)
 • 24 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 25 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14438 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 26 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XII, pp: I:10, entry: BL Add MS 14438, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 27 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14671 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming)
 • 28 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: II, pp: I:3, entry: BL Add MS 14671, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 29 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 30 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XV, pp: I:10, entry: BL Add MS 14669, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 31 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14669 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 32 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIII, pp: I:10, entry: BL Add MS 14669, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 33 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14427 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, ( forthcoming)
 • 34 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: IV, pp: I:5-6, entry: BL Add MS 14427, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 35 David A. Michelson (ed.), BL Add Ms 14425 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Deuteronomy, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 36 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: III, pp: I:3-5, entry: BL Add Ms 14425, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Deuteronomy
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q42614

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Deuteronomy (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/5.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Deuteronomy (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/5.

About this Entry

Entry Title: Deuteronomy (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܬܢ̇ܝܢ ܢܡܘܣܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...