Zephaniah (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

http://syriaca.org/work/35

Titles

 • Zephaniah (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ1
 • ܢܒܝܘܬܗ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ1
 • Zephaniah10
 • Zephaniah, according to the Peshitta version15
 • Zephaniah, according to the Peshitta version.17
 • ܟ݁ܬ݂ܒ݂ܐ ܕ݂ܨܦ݂ܢܝܐ ܢܒ݂ܝܐ2
 • ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܨܦ݂ܰܢܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ2

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/35

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 5.)
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: The Twelve Prophets, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2012)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Zephaniah.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 4. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62023, P Zep.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 3.)
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 6. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 5.)
 7. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 8. "Dodekapropheton." in A. Gelston (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Add MS 14668 , Fol. 19b ( 7th century)
 3. London, British Library, Add MS 14443 , Foll 107b-113 ( 6th cent.)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Zephaniah, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14442 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Zephaniah, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLIV, pp: I:27, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLII, pp: I:27, entry: BL Add MS 14442. ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Prologue

ܬܘܒ ܢܒܝܘܬܗ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ1

Incipit (Opening Line)

ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܨܦܢܝܐ ܒܪ ܟܘܫܝ܂ ܒܪ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܡܪܝܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ܂ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܂4
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: The Twelve Prophets, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2012)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Zephaniah.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62023, P Zep.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 6 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 579-581.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 7 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 "Dodekapropheton." in A. Gelston (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 9 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 10 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 13 London, British Library, Add MS 14668 , Fol. 19b ( 7th century)
 • 14 London, British Library, Add MS 14443 , Foll 107b-113 ( 6th cent.)
 • 15 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Zephaniah, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 16 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLIV, pp: I:27, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 17 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14442 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Zephaniah, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 18 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLII, pp: I:27, entry: BL Add MS 14442. ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ ” in , last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/35.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ .” In , edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/35.

About this Entry

Entry Title: Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version)  Has Citation (4)

Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) embodies (11)

Zephaniah (Peshitta version) has broader match with (1)

Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version) Zephaniah (Peshitta version)  Source (11)

Zephaniah (Peshitta version)  Is Part Of (1)

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ ” in , last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/35.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ .” In , edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/35.

About this Entry

Entry Title: Zephaniah (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...