The Four Gospels, Arabic (literary tradition) - [ Syriac Not Available ]

http://syriaca.org/work/196

Titles

 • The Four Gospels, Arabic (literary tradition)

Abstract

The Four Gospels, Arabic (literary tradition) is an undifferentiated literary tradition designating any Arabic translation of The Four Gospels (literary tradition) . Future research may allow the items cited here to be disambiguated and attached to a more specific work.

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/196

Final Rubrics

 • ܫܠܡ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܛܛܪܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܕܐܟ݂ܪܙܘܗܝ ܘܣ̣ܒܪܘܗܝ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܘܢ̈ܓܠܝܣܛܐ. ܡܐܬܝ. ܡܪܩܘܣ. ܠܘܩܐ. ܝܘܚܢܢ. ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܢܬܚܲܣܸܐ ܟܠ ܡܢ ܕܐܫܬܘܬܦ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܫܘܒ̣ܚܐ ܠܐܒܐ ܕܚܲܝܠ. ܘ܏ܫ. ܕܟܝ̣ܪܐ ܝ̇ܠܕܬ݂݀ ܐܠܗܐ. ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܘ܏ܫ. ܘܒܝܕ ܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܢܬܚܲܣܐ ܚ̇ܛܝܐ ܘܡܚܝ̣ܠܐ ܕܟܬ̣ܒ. ܘܩܲܢܵܝܵܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܕܝ̣ܨܦ. ܐܡܝܢ.1

Manuscript

 1. London, British Library, Add MS 17983 , Foll. 4a-315b ( A.D. 1438) Note: defective .

Digital Catalogue

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17983 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The four Gospels, according to the Peshitta version The four Gospels, in Arabic translation with Syriac characters, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogue 1.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogue

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXXXVI, pp: I:61-62, entry: BL Add MS 17983, ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscript 1Digital Catalogue 1.)
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17983 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The four Gospels, according to the Peshitta version The four Gospels, in Arabic translation with Syriac characters, ( forthcoming)
 • 2 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: LXXXVI, pp: I:61-62, entry: BL Add MS 17983, ( 1870) Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 3 London, British Library, Add MS 17983 , Foll. 4a-315b ( A.D. 1438) Note: defective .
 • 4 Note: Manuscripts, editions, and titles for the individual parts are found in the records linked above.

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “The Four Gospels, Arabic (literary tradition)” in , last modified December 16, 2016, http://syriaca.org/work/196.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “The Four Gospels, Arabic (literary tradition).” In , edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2016. Entry published December 16, 2016. http://syriaca.org/work/196.

About this Entry

Entry Title: The Four Gospels, Arabic (literary tradition)

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2016.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

The Four Gospels, Arabic (literary tradition)  Has Citation (2)

The Four Gospels, Arabic (literary tradition) embodies (1)

The Four Gospels, Arabic (literary tradition) has broader match with (1)

The Four Gospels, Arabic (literary tradition)  Source (2)

The Four Gospels, Arabic (literary tradition)  Is Part Of (1)

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “The Four Gospels, Arabic (literary tradition)” in , last modified December 16, 2016, http://syriaca.org/work/196.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “The Four Gospels, Arabic (literary tradition).” In , edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2016. Entry published December 16, 2016. http://syriaca.org/work/196.

About this Entry

Entry Title: The Four Gospels, Arabic (literary tradition)

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2016.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...