Daniel of Scete (text) - ܕܢܝܐܝܠ

http://syriaca.org/work/1922

Titles

 • ܕܢܝܐܝܠ1
 • Dānīʾēl1
 • Daniel de Scété (texte)1
 • Daniel of Scete (text)1

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/1922

Incipit (Opening Line)

ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܚܐ ܚܕ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܬܐ ܒܒܣܪ. 1
Abbâ Daniel racontait qu’il y avait un frère qui habitait à Alexandrie et qui avait une soeur selon la chair. 1

Explicit (Closing Line)

ܘܐܫܬܥܝ ܟܠܗ̈ܝܢ ܗܠܝ̈ܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܒܐܣܩܛܝܣ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܣܠܐ ܠܬܝ̈ܒܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܗ. ܕܠܗ... ܐܡܝܢ. 1
Et il raconta tout cela aux saints Pères à Scété; et quand ils eurent entendu ils glorifièrent Dieu qui ne méprise pas les repentants et glorifie ceux qui le glorifient. À lui… Amen. 1

Editions

Sebastian P Brock, "A Syriac Narratio of Abba Daniel of Sketis." Analecta Bollandiana vol. 113 (1995)., : 113 (1995), p. 273-276.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Modern Translations

 • English: Sebastian P Brock, "A Syriac Narratio of Abba Daniel of Sketis." Analecta Bollandiana vol. 113 (1995)., pp: 277-280, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record 1
 • Syriac Manuscript Witnesses

  ms British Library, Add. 14645, f. 154-155v 1
  Status: draft  Is this record complete?

  Works Cited

  Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

  • 1 Ugo Zanetti and Claude Detienne, Bibliotheca Hagiographica Syriaca, entry: 1884.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

  How to Cite This Entry

  Jeanne-Nicole Mellon Saint-Laurent et al., “Daniel of Scete (text) — ܕܢܝܐܝܠ ” in Bibliotheca Hagiographica Syriaca Electronica, last modified November 5, 2015, http://syriaca.org/work/1922.

  Bibliography:

  Jeanne-Nicole Mellon Saint-Laurent et al., “Daniel of Scete (text) — ܕܢܝܐܝܠ .” In Bibliotheca Hagiographica Syriaca Electronica, edited by Jeanne-Nicole Mellon Saint-Laurent and David A. Michelson. Vol. of Gateway to the Syriac Saints, edited by Jeanne-Nicole Mellon Saint-Laurent et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2015. Entry published November 5, 2015. http://syriaca.org/work/1922.

  About this Entry

  Entry Title: Daniel of Scete (text) — ܕܢܝܐܝܠ

  Additional Credit:

  • Editing, proofreading, data entry and revision by Jeanne-Nicole Mellon Saint-Laurent
  • Data architecture and encoding by David A. Michelson
  • Editing, Syriac data conversion, data entry, and reconciling by Adam P. Kane
  • Editing and Syriac data proofreading by Aram Bar Schabo
  • This document includes data from Ugo Zanetti, Bibliotheca Hagiographica Syriaca (unpublished database). Entries adapted from the work of Ugo Zanetti
  • This document includes data from Ugo Zanetti, Bibliotheca Hagiographica Syriaca (unpublished database). Entries adapted from the work of Claude Detienne

  Copyright and License for Reuse

  Except otherwise noted, this page is © 2015.

  Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

  This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

  used under a Creative Commons Attribution license

  Show full citation information...

  Relationships

  Daniel of Scete (text) commemorates (1)