Dayro d-Shiro - ܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ

http://syriaca.org/place/364

Place Type: monastery

Brief Descriptions

 • ܒܰܫܡܳܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܒܛܝ ܚܰܕ ܡܢ ܟܦܰܪ ܫܳܡܰܥ. ܥܰܗܕܗ ܥܢܘܳܝ̈ܐ ܕܕܳܪܳܐ ܚܡܝܫܳܝܐ ܠܘܩܒܰܠ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܚܝ ܘܰܒܩܘܪܒܳܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܦܳܣܩܝܢ ܕܰܒܓܰܪܓܰܪ. ܚܰܕܶܬ ܠܒܶܢܝܳܢܗ ܐܰܬܰܢܐܣܝܘܣ ܕܰܢܚܳܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܳܐ ܕܐܘܪܗܳܝ 1171 . 1191. ܘܒܗ ܥܡܰܪ ܝܘܚܰܢܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܕܰܝܪܳܝܘܬܗ ܘܒܗ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܘܝ̣ ܥܰܡܝ̣ܪ ܥܕܰܡܐ ܠܫܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܐܬܐ ܫܒܰܥܣܝܪܳܝܬܐ.1
 • باسم مار شبطاي من نساك القرن الخامس، ازآء دير مار ابحاي وبقرب دير فسقين في كركر جدد عمارته اثناسيوس دنحا مطران الرها 1171-1191 وفيه اقام يوحنا الثاني عشر في رهبنته وفيه رسم بطريركاً، وظل عامراً حتى اوائل المئة السابعة عشرة2
 • was built in the name of St. Shabtai, a fifth-century ascetic, opposite the Monastery of Mor Abḥai, near the Monastery of Fusqīn in Karkar. It was restored by Athanasius Denḥa, metropolitan of Edessa (1171-1191). While a monk, Patriarch John XII resided in this monastery and in it he was consecrated Patriarch, it remained populated until the beginning of the seventeenth century.3

Corrigenda

In Dolabani's translation of Barsoum's description ܕܰܢܚܳܐ should read ܕܶܢܚܳܐ and "1171 . 1191" should read "1171 - 1191".
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 547.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 511.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ
 • Dayro d-Shiro
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܫܝܪܳܐ1
 • دير شيرو2
 • Shiro Monastery3

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Dayro d-Shiro — ܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ ” in last modified February 6, 2014, http://syriaca.org/place/364.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Dayro d-Shiro — ܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published February 6, 2014. http://syriaca.org/place/364.

About this Entry

Entry Title: Dayro d-Shiro — ܕܝܪܐ ܕܫܝܪܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...