Ars medica (version of Sergius) - [ Syriac Not Available ]

http://syriaca.org/work/9734

Titles

 • Ars medica (version of Sergius)
 • Ars medica, Ars medicinalis liber I, *Ars parva, *Microtegni

Authors

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/9734

Incipit (Opening Line)

Τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεως ἐχόμεναι.2

Excerpt

[chapt. 23] ܡܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠܝܗܿ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܐܘ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ̣. ܕܟܘܪܗܢܐ ܗܘܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗ̇. [chapt. 24] ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܢ̈ܝܫܐ ܗܠܝܢ [ܡ̇ܢ ܡܬ]ܚܒܫܢ ܥܠܠܬ̈ܐ [ܕܚܘܠܡܙ]ܐ: ܘܓܢܣܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܢ. ܢܬܢܐ ܐ̈ܢܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ. [chapt. 28] ܒܗ ܒܟܝܢܐ ܕܪܫܝܡܐ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܥܒܐ ܒܟܝܢܗ̣. ܠܐ ܪܕܐ̇ ܘܥܐ̇ܠ ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܕܟܐܒܐ. [chapt. 30] ܓܪ̈ܡܐ ܕܝܢ ܪ̈ܟܝܒܐ ܕܛܠܝ̈ܐ. ܐܦܢ ܡܨܝܐ ܕܢܕܒܘܩ ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܙܠܗܙܐ ܗ̣ܝ1
[chapt. 23] τῷ δὲ ἤτοι μηδ’ ὅλως δεομένῳ προσφερόμενον, ἢ οὐκ ἐν τῷ προσήκοντι μέτρῳ, νοσῶδες καθίσταται [chapt. 24] ταῦτα γὰρ οἰκειότερα ταῖς εὐκράτοις φύσεσιν. ὡσαύτως δὲ <κἀπὶ τῶν ἄλλων> [chapt. 28] <εἰ δὲ ψυχρότερον, οὐχ ἁπλῶς χρὴ τοσοῦτον ποιεῖν αὐτὸ ψυχρότερον, ἀλλὰ καὶ> τὴν ὕλην σκοπεῖσθαι πρότερον. εἰ μὲν γὰρ παχυμερές ἐστιν, οὐχ ὁδοιπορήσει μέχρι βάθους πολλοῦ. [chapt. 30] μαλακὸν δὲ καὶ παιδικὸν ὀστοῦν καὶ συμφῦναι δυνατόν. σπανίως δὲ καὶ ἡ <τοῦδε τοῦ πάθους γένεσις ἄνευ συμπλοκῆς>2

Edition

 1. Eduard Sachau, Inedita Syriaca. Eine Sammlung syrischer Übersetzungen von Schriften griechischer Profanliteratur. Mit einem Anhang. Aus den Handschriften des Britischen Museums herausgegeben (Wien: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle, 1870)., pp: 88*–94*, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Manuscript 1.)

Manuscript

 1. London, British Library Add. 17156 , fol: 13ra–14vb,

Ancient Versions

 1. Greek: C. G. Kühn (ed.), Claudii Galeni Opera Omnia vol. 1 (Leipzig, 1821)., pp: 369–372, 384–387 (chapts. 23–24, 28–30), Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 2. Greek: Véronique Boudon-Millot (ed.), Galien, Tome II: Exhortation à l'étude de la médecine. Art médical, Collection des Universités de France (Paris: Les Belles Lettres, 2000)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. Greek: Ian Johnson (ed.), Galen, On the Constitution of the Art of Medicine, The Art of Medicine, A Method of Medicine to Glaucon, Loeb Classical Library (Cambridge (Mass.)/London, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Print Catalogue

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1187a–1188b, Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscript 1.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Eduard Sachau, Inedita Syriaca. Eine Sammlung syrischer Übersetzungen von Schriften griechischer Profanliteratur. Mit einem Anhang. Aus den Handschriften des Britischen Museums herausgegeben (Wien: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle, 1870)., pp: 88*–94*, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 2 C. G. Kühn (ed.), Claudii Galeni Opera Omnia vol. 1 (Leipzig, 1821)., pp: 369–372, 384–387 (chapts. 23–24, 28–30), Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 3 Véronique Boudon-Millot (ed.), Galien, Tome II: Exhortation à l'étude de la médecine. Art médical, Collection des Universités de France (Paris: Les Belles Lettres, 2000)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Ian Johnson (ed.), Galen, On the Constitution of the Art of Medicine, The Art of Medicine, A Method of Medicine to Glaucon, Loeb Classical Library (Cambridge (Mass.)/London, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 London, British Library Add. 17156 , fol: 13ra–14vb,
 • 6 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1187a–1188b, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

See Also

 • URI: http://viaf.org/viaf/292457702
 • URN: urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg007
 • Kühn: I 7, 305–412
 • Fichtner: 7

How to Cite This Entry

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius)” in Syriac Scientific and Philosophical Literature last modified November 9, 2017, http://syriaca.org/work/9734.

Bibliography:

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius).” In Syriac Scientific and Philosophical Literature, edited by Grigory Kessel and Nicolas Bamballi. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published November 9, 2017. http://syriaca.org/work/9734.

About this Entry

Entry Title: Ars medica (version of Sergius)

Additional Credit:

 • Editing and data entry by Nicolas Bamballi
 • Editing and data entry by Grigory Kessel
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...