Ars medica (version of Sergius) - [ Syriac Not Available ]

http://syriaca.org/work/9734

Titles

 • Ars medica (version of Sergius)
 • Ars medica, Ars medicinalis liber I, *Ars parva, *Microtegni

Authors

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/9734

Edition

 1. Eduard Sachau, Inedita Syriaca. Eine Sammlung syrischer Übersetzungen von Schriften griechischer Profanliteratur. Mit einem Anhang. Aus den Handschriften des Britischen Museums herausgegeben (Wien: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle, 1870)., pp: 88*–94*, Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Manuscript 1.)

Manuscript

 1. London, British Library Add. 17156 , fol: 13ra–14vb,

Ancient Versions

 1. Greek: C. G. Kühn (ed.), Claudii Galeni Opera Omnia vol. 1 (Leipzig, 1821)., pp: 369–372, 384–387 (chapts. 23–24, 28–30), Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 2. Greek: Véronique Boudon-Millot (ed.), Galien, Tome II: Exhortation à l'étude de la médecine. Art médical, Collection des Universités de France (Paris: Les Belles Lettres, 2000)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. Greek: Ian Johnson (ed.), Galen, On the Constitution of the Art of Medicine, The Art of Medicine, A Method of Medicine to Glaucon, Loeb Classical Library (Cambridge (Mass.)/London, 2016)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Print Catalogue

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1187a–1188b, Link to The Srophe web application Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscript 1.)

Incipit (Opening Line)

Τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεως ἐχόμεναι.2

Excerpt

[chapt. 23] ܡܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠܝܗܿ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܐܘ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ̣. ܕܟܘܪܗܢܐ ܗܘܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗ̇. [chapt. 24] ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܢ̈ܝܫܐ ܗܠܝܢ [ܡ̇ܢ ܡܬ]ܚܒܫܢ ܥܠܠܬ̈ܐ [ܕܚܘܠܡܙ]ܐ: ܘܓܢܣܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܢ. ܢܬܢܐ ܐ̈ܢܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܕܪܝܫ. [chapt. 28] ܒܗ ܒܟܝܢܐ ܕܪܫܝܡܐ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܥܒܐ ܒܟܝܢܗ̣. ܠܐ ܪܕܐ̇ ܘܥܐ̇ܠ ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܕܟܐܒܐ. [chapt. 30] ܓܪ̈ܡܐ ܕܝܢ ܪ̈ܟܝܒܐ ܕܛܠܝ̈ܐ. ܐܦܢ ܡܨܝܐ ܕܢܕܒܘܩ ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܙܠܗܙܐ ܗ̣ܝ1
[chapt. 23] τῷ δὲ ἤτοι μηδ’ ὅλως δεομένῳ προσφερόμενον, ἢ οὐκ ἐν τῷ προσήκοντι μέτρῳ, νοσῶδες καθίσταται [chapt. 24] ταῦτα γὰρ οἰκειότερα ταῖς εὐκράτοις φύσεσιν. ὡσαύτως δὲ <κἀπὶ τῶν ἄλλων> [chapt. 28] <εἰ δὲ ψυχρότερον, οὐχ ἁπλῶς χρὴ τοσοῦτον ποιεῖν αὐτὸ ψυχρότερον, ἀλλὰ καὶ> τὴν ὕλην σκοπεῖσθαι πρότερον. εἰ μὲν γὰρ παχυμερές ἐστιν, οὐχ ὁδοιπορήσει μέχρι βάθους πολλοῦ. [chapt. 30] μαλακὸν δὲ καὶ παιδικὸν ὀστοῦν καὶ συμφῦναι δυνατόν. σπανίως δὲ καὶ ἡ <τοῦδε τοῦ πάθους γένεσις ἄνευ συμπλοκῆς>2
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

See Also

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Eduard Sachau, Inedita Syriaca. Eine Sammlung syrischer Übersetzungen von Schriften griechischer Profanliteratur. Mit einem Anhang. Aus den Handschriften des Britischen Museums herausgegeben (Wien: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle, 1870)., pp: 88*–94*, Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 2 C. G. Kühn (ed.), Claudii Galeni Opera Omnia vol. 1 (Leipzig, 1821)., pp: 369–372, 384–387 (chapts. 23–24, 28–30), Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 3 Véronique Boudon-Millot (ed.), Galien, Tome II: Exhortation à l'étude de la médecine. Art médical, Collection des Universités de France (Paris: Les Belles Lettres, 2000)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Ian Johnson (ed.), Galen, On the Constitution of the Art of Medicine, The Art of Medicine, A Method of Medicine to Glaucon, Loeb Classical Library (Cambridge (Mass.)/London, 2016)Link to The Srophe web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 London, British Library Add. 17156 , fol: 13ra–14vb,
 • 6 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1187a–1188b, Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius)” in , last modified November 9, 2017, http://syriaca.org/work/9734.

Bibliography:

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius).” In , edited by Grigory Kessel and Nicolas Bamballi. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published November 9, 2017. http://syriaca.org/work/9734.

About this Entry

Entry Title: Ars medica (version of Sergius)

Additional Credit:

 • Editing and data entry by Nicolas Bamballi
 • Editing and data entry by Grigory Kessel
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

Ars medica (version of Sergius)  Has Citation (2)

Ars medica (version of Sergius)Ars medica (version of Sergius)Ars medica (version of Sergius)Ars medica (version of Sergius)Ars medica (version of Sergius) embodies (5)

Ars medica (version of Sergius)  Source (2)

How to Cite This Entry

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius)” in , last modified November 9, 2017, http://syriaca.org/work/9734.

Bibliography:

Grigory Kessel et al., “Ars medica (version of Sergius).” In , edited by Grigory Kessel and Nicolas Bamballi. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2017. Entry published November 9, 2017. http://syriaca.org/work/9734.

About this Entry

Entry Title: Ars medica (version of Sergius)

Additional Credit:

 • Editing and data entry by Nicolas Bamballi
 • Editing and data entry by Grigory Kessel
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...