On the Universe (De mundo) - ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܡܦܫܩܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܢܐ. ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ

http://syriaca.org/work/9723

Titles

 • On the Universe (De mundo)
 • ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܡܦܫܩܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܢܐ. ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ1, 1
 • Περὶ κόσμου
 • De mundo

Authors

Abstract

An ancient work of cosmology originally written in Greek under the name of Aristotle and translated into several languages, including Latin, Syriac, and Arabic. It should be distinguished from the Aristotelian work On the Heavens (De Caelo).

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/9723

Final Rubrics

 • ܫܠܡܬ ܐܓܪܒܐ ܕܫܕܪ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܝܕܥܒܐ ܕܗܘ̈ܝܐ1

Incipit (Opening Line)

ܐܓܪܬܐ ܕܫܕܪ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̈ܘܝܐ. ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܡܬܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܐܘ ܐܠܟܣܢܕܪܐ. ܨܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ ܒܫܪܪܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ1
Πολλάκις μὲν ἔμοιγε θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον ὄντως χρῆμα, ὦ Ἀλέξανδρε, ἡ φιλοσοφία ἔδοξεν εἶναι4

Explicit (Closing Line)

ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܚܙܢܐ ܕܐܦ ܚܝܠܬܢܐ. ܦܠܛܘܢ ܐܡ̣ܪ ܕܐܠܗܐ ܠܡ: ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܟܪܙܐ: ܟܕ ܫܘܪܝܐ ܘܡܨܥܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܘ̈ܝܐ ܩܢ̣ܐ[:] ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܕܒܪ. ܟܕ ܟܝܢܐܝܬ ܪܕܐ. ܘܠܗ ܒܟܠܙܒܢ ܢܩܝܦ ܕܝܢ̣ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܢܡܘܣܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܗ. ܐܠܐ ܢܣ̇ܒ ܠܗ1
Ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶν οὐκ ἄλλο τι πλὴν ὁ θεός, καθάπερ καὶ ὁ γενναῖος Πλάτων φησίν· «ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν πορευόμενος· τῷ δὲ ἀεὶ ξυνέπεται δίκη, τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός», «ἧς ὁ γενήσεσθαι μέλλων μακά ριός τε καὶ εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη.»4

Literature

 1. Anton Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. class. Philolog. Suppl., vol. 21 (Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1894)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. Peter Kingsley, "The Christian Aristotle: theological interpretation and interpolation in medieval versions of On the heavens." Le Muséon vol. 107 (1994)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. Adam McCollum, "What Does Syriac Masparta Mean? A Look at the Syriac and Arabic Versions of the De Mundo." Le Muséon vol. 123 (2010).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 4. Adam Carter McCollum, "Sergius of Reshaina as Translator: The Case of the De Mundo." in Josef Lössl and J. W Watt (eds.), Interpreting the Bible and Aristotle in late antiquity: the Alexandrian commentary tradition between Rome and Baghdad (London: Routledge, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 5. Wim Raven, "De Mundo. Tradition syriaque et arabe." in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, Supplément (Paris: Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 2003)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 6. Hidemi Takahashi, "Syriac and Arabic Transmission of On the Cosmos." in Johan Carl Thom (ed.), Cosmic order and divine power: Pseudo-Aristotle, On the cosmos, SAPERE, vol. 23 (Tübingen, 2014)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Reference Work

 1. Wim Raven, "De Mundo. Tradition syriaque et arabe." in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, Supplément (Paris: Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 2003)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Edition

 1. Paul Anton de Lagarde, P. Lagardii Analecta Syriaca (Lipsiae: Teubner, 1858)., pp: 134–158, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record

Apparatus

 1. Greek: Victor Ryssel, Über den textkritischen Werth der syrischen Übersetzungen griechischer Klassiker. (Leipzig: Programm des Nicolaigymnasiums in Leipzig, 1880).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record

Manuscript

 1. London, British Library, Oriental Manuscripts, Add MS 14658 , fol: 107vb15–122rb17,

Ancient Version

 1. Greek: W[illiam] L[aughton] Lorimer (ed.), Aristotelis qui fertur libellus De mundo (Paris: Les Belles Lettres, 1933).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Modern Translation

 1. German: "Accedit Capitum I, VI, VII interpretatione syriaca ab E. K. Germanice versa." in Eduard König and William Laughton Lorimer (eds.), Aristotelis qui fertur libellus De mundo (Paris: Les Belles Lettres, 1933).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. English: Adam McCollum, The Syriac De Mundo: Translation, Commentary, and Analysis of Translation Technique (Ohio, 2009).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Digital Catalogue

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14658 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The treatise of Aristotle, Περὶ κόσμου πρὸς Ἀλέξανδρον, folio: 107b-121b, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogue 1.)

Print Catalogue

 1. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1154a–1160a, Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscript 1.)

Glossary

 1. Greek: Adam Carter McCollum, A Greek and Syriac index to Sergius of Reshaina's version of the De mundo, Gorgias handbooks, vol. 12 (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2009)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Paul Anton de Lagarde, P. Lagardii Analecta Syriaca (Lipsiae: Teubner, 1858)., pp: 134–158, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 2 "Accedit Capitum I, VI, VII interpretatione syriaca ab E. K. Germanice versa." in Eduard König and William Laughton Lorimer (eds.), Aristotelis qui fertur libellus De mundo (Paris: Les Belles Lettres, 1933).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Adam McCollum, The Syriac De Mundo: Translation, Commentary, and Analysis of Translation Technique (Ohio, 2009).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 W[illiam] L[aughton] Lorimer (ed.), Aristotelis qui fertur libellus De mundo (Paris: Les Belles Lettres, 1933).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 London, British Library, Oriental Manuscripts, Add MS 14658 , fol: 107vb15–122rb17,
 • 6 Anton Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. class. Philolog. Suppl., vol. 21 (Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1894), pp: 405–438.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 Adam Carter McCollum, A Greek and Syriac index to Sergius of Reshaina's version of the De mundo, Gorgias handbooks, vol. 12 (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2009)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Victor Ryssel, Über den textkritischen Werth der syrischen Übersetzungen griechischer Klassiker. (Leipzig: Programm des Nicolaigymnasiums in Leipzig, 1880).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 9 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), vol: 3, pp: 1154a–1160a, Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 10 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14658 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The treatise of Aristotle, Περὶ κόσμου πρὸς Ἀλέξανδρον, folio: 107b-121b, ( forthcoming)
 • 11 Anton Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Jahrb. f. class. Philolog. Suppl., vol. 21 (Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1894)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 Peter Kingsley, "The Christian Aristotle: theological interpretation and interpolation in medieval versions of On the heavens." Le Muséon vol. 107 (1994)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 13 Adam McCollum, "What Does Syriac Masparta Mean? A Look at the Syriac and Arabic Versions of the De Mundo." Le Muséon vol. 123 (2010).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 14 Adam Carter McCollum, "Sergius of Reshaina as Translator: The Case of the De Mundo." in Josef Lössl and J. W Watt (eds.), Interpreting the Bible and Aristotle in late antiquity: the Alexandrian commentary tradition between Rome and Baghdad (London: Routledge, 2016)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 15 Wim Raven, "De Mundo. Tradition syriaque et arabe." in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, Supplément (Paris: Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 2003)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 16 Hidemi Takahashi, "Syriac and Arabic Transmission of On the Cosmos." in Johan Carl Thom (ed.), Cosmic order and divine power: Pseudo-Aristotle, On the cosmos, SAPERE, vol. 23 (Tübingen, 2014)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 17 Wim Raven, "De Mundo. Tradition syriaque et arabe." in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, Supplément (Paris: Ed. du Centre National de la Recherche Scientifique, 2003)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

See Also

 • URI: http://viaf.org/viaf/177838764
 • URI: http://catalog.perseus.org/catalog/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg028
 • URN: urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg028
 • Bekker: 391a1-401b29
 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Universe

How to Cite This Entry

Grigory Kessel et al., “On the Universe (De mundo) — ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܡܦܫܩܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܢܐ. ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ” in Syriac Scientific and Philosophical Literature last modified November 9, 2017, http://syriaca.org/work/9723.

Bibliography:

Grigory Kessel et al., “On the Universe (De mundo) — ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܡܦܫܩܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܢܐ. ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ .” In Syriac Scientific and Philosophical Literature, edited by Grigory Kessel and Nicolas Bamballi. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published November 9, 2017. http://syriaca.org/work/9723.

About this Entry

Entry Title: On the Universe (De mundo) — ܐܓܪܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܕܡܦܫܩܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܢܐ. ܠܡܝܬܪܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ

Additional Credit:

 • Editing and data entry by Nicolas Bamballi
 • Editing and data entry by Grigory Kessel
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...