Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ

http://syriaca.org/work/8688

Titles

  • Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam
  • Memra Twenty-six: On the Second Law That the Lord Established From Adam1
  • ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ1

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/8688

Editions

  1. James E. Walters et al. (eds.), Digital Syriac Corpus., entry: Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record. (Edition based on Editions 2.)
  2. Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), pp: 146-153, Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

How to Cite This Entry

James E. Walters, “Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam — ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ” last modified May 16, 2018, http://syriaca.org/work/8688.

Bibliography:

James E. Walters, “Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam — ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ .”, edited by James E. Walters., edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2018. Entry published May 16, 2018. http://syriaca.org/work/8688.

About this Entry

Entry Title: Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam — ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ

Additional Credit:

  • Editing and data entry by James E. Walters
  • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by Nathan P. Gibson
  • Data architecture by David A. Michelson

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2018.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...

Relationships

Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam embodies (2)

Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam TEST1 source (2)

Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam TEST1 isPartOf (1)