Judges (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ

http://syriaca.org/work/7

Titles

 • Judges (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ1
 • ܣܦܪ ܕܝ̇ܢ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܕܡ̣ܬܩܪܐ ܥܒܪܐܝܬ ܫܦ̈ܛܐ1
 • ܣܦܪܐ ܕܕܝ̈ܢܐ2
 • Judges10, 17
 • The book of Judges according to the Peshitta version19
 • ܟܬܒܐ ܕܣܦܪ ܕܝ̈ܢܐ ܕܡܬܩ̤ܪܐ ܥܒܪܐܝܬܐ ܫܒ̈ܛܐ19
 • The book of Judges, according to the Peshitta version21, 23
 • ܣܦܪ ܕܝ̈ܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ. ܕܡܬܩܪܐ. ܥܒܪܐܝܬ. ܫ̈ܦܛܐ܀21
 • ܣܦܪ ܕܝ̈ܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡܬܩܪܐ ܥܒܪܐܝܬ ܫ̈ܦܛܐ23

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/7

Incipit (Opening Line)

ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ`ܢܘܢ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܫܐܠܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܡܪܝܐ ܘܐܡܪ̈ܝܢ܂ ܡܢܘ ܢܣܩ ܠܢ ܥܠ ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܒܪܝܫܐ܂ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ ܒܩܪܒܐ܂4

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 5.)
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Judges, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2015)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Judges.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 4. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62007, P Ju.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 3.)
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 6. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 5.)
 7. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 8. "Judges." in P. B Dirksen (ed.), Judges; Samuel = Liber Judicum; Liber Samuelis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 2.2 (Leiden: Brill, 1978)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 95a-105 ( 17th century)
 3. London, British Library, Add MS 14440 , Foll. 36b-70 ( 10th or 11th cent.)
 4. London, British Library, Add MS 14439 , Foll. 29b-69 ( 6th or 7th cent)
 5. London, British Library, Add MS 14438 , Foll. 53-101 ( 6th century)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Judges, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14439 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 4. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14438 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 5.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIX, pp: I:13, entry: BL Add MS 14439, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 3.)
 5. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXI, pp: I:13-14, entry: BL Add MS 14438, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 4.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Judges, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2015)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Judges.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62007, P Ju.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 6 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 208-229.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 7 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 "Judges." in P. B Dirksen (ed.), Judges; Samuel = Liber Judicum; Liber Samuelis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 2.2 (Leiden: Brill, 1978)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 9 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 10 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 13 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 95a-105 ( 17th century)
 • 14 London, British Library, Add MS 14440 , Foll. 36b-70 ( 10th or 11th cent.)
 • 15 London, British Library, Add MS 14439 , Foll. 29b-69 ( 6th or 7th cent)
 • 16 London, British Library, Add MS 14438 , Foll. 53-101 ( 6th century)
 • 17 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Judges, ( forthcoming)
 • 18 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 19 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 20 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 21 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14439 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 22 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XIX, pp: I:13, entry: BL Add MS 14439, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 23 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14438 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Judges, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 24 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXI, pp: I:13-14, entry: BL Add MS 14438, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Judges
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q81240
 • URI: https://viaf.org/viaf/89144814454212127787
 • URI: https://viaf.org/viaf/644144783030144873502

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Judges (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/7.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Judges (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/7.

About this Entry

Entry Title: Judges (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...