Sirach/Ecclesiasticus (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

http://syriaca.org/work/58

Titles

 • Sirach/Ecclesiasticus (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ1
 • Sirach9
 • Ecclesiasticus9
 • The book of Ecclesiasticus, or the Wisdom of Jesus son of Sirach15
 • ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܣܝܪܐ15
 • The Book of Jesus the son of Simeon, called the son of Sirach17
 • ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܐܣܝܪܐ 306a17
 • The Proverbs of Jesus the son of Sirach, or Ecclesiasticus, according to the Peshitta version19
 • ܟܬܒܐ ܕܒܪ ܣܝܪܐ19

Abbreviations

 • Sir9

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/58

Final Rubrics

 • ܫܠܡ ܠܡܟܬܒ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪܣܝܪܐ15

Prologue

ܚܟܡܬܐ ܕܒܪ ܣܝܪܐ3

Incipit (Opening Line)

ܟܠ ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ܂ ܘܗܝܼ ܥܡܗ ܗܝܼ ܡܢ ܥܠܡܝܢ܂3

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 36-63.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Sirach.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 2.)
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62066, Sirach.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1, 2.)
 4. Pauli Antonii De Lagarde, Libri Veteris Testamenti Apocryphi Syriace (Lipsiae & Londinii, 1861).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 5. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 6. "Sirach." in Ruth; Susanna; Esther; Judith; Sirach, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.1 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1, 2.)

Manuscripts

 1. London, British Library, Add MS 12142 foll. 1-73 , folio: Foll. 1b-73b.
 2. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 3. London, British Library, Add MS 12142 , Foll. 1b-73b ( 6th or 7th cent.) Note: defective .
 4. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 306a-320 ( 17th century)
 5. London, British Library, Add MS 14440 , Foll. 250b-289 ( 10th or 11th cent.)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 12142 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Ecclesiasticus, or the Wisdom of Jesus son of Sirach, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Book of Jesus the son of Simeon, called the son of Sirach, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 3. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Proverbs of Jesus the son of Sirach, or Ecclesiasticus, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 4.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLIV, pp: 1:97-98, entry: BL Add MS 12142, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 4Digital Catalogues 2.)
 4. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 5Digital Catalogues 3.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 36-63.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Sirach.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62066, Sirach.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Pauli Antonii De Lagarde, Libri Veteris Testamenti Apocryphi Syriace (Lipsiae & Londinii, 1861).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 5 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 6 "Sirach." in Ruth; Susanna; Esther; Judith; Sirach, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.1 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 London, British Library, Add MS 12142 foll. 1-73 , folio: Foll. 1b-73b.
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 9 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Add MS 12142 , Foll. 1b-73b ( 6th or 7th cent.) Note: defective .
 • 13 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 306a-320 ( 17th century)
 • 14 London, British Library, Add MS 14440 , Foll. 250b-289 ( 10th or 11th cent.)
 • 15 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 12142 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Ecclesiasticus, or the Wisdom of Jesus son of Sirach, ( forthcoming)
 • 16 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLIV, pp: 1:97-98, entry: BL Add MS 12142, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 17 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Book of Jesus the son of Simeon, called the son of Sirach, ( forthcoming)
 • 18 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 19 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The Proverbs of Jesus the son of Sirach, or Ecclesiasticus, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 20 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Sirach
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q155980

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Sirach/Ecclesiasticus (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/58.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Sirach/Ecclesiasticus (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/58.

About this Entry

Entry Title: Sirach/Ecclesiasticus (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...