Amos (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ

http://syriaca.org/work/30

Titles

 • Amos (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ1
 • ܢܒܝܘܬܗ ܕܥܡܘܣ1
 • Amos10
 • Amos, according to the Peshitta version16, 18
 • ܟ݁ܬ݂ܒ݂ܐ ܕ݂ܥܡܘܣ ܢܒ݂ܝܐ2
 • ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܥܳܡܽܘܣ ܢܒ݂ܺܝܳܐ2

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/30

Incipit (Opening Line)

ܦܬ̈ܓܡܘܗܝ ܕܥܡܘܣ ܕܗܘܐ ܡܢ ܢܩ̈ܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܬܩܘܥ܂ ܕܚܙܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܕܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܂ ܘܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܂ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܘܥܐ܂4

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 5.)
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: The Twelve Prophets, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2012)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Amos.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 4. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62017, P Am.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 3Apparatus 1.)
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 6. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 5.)
 7. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 8. "Dodekapropheton." in A. Gelston (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Apparatus

 1. Anthony Gelston, The Peshiṭta of the Twelve Prophets (Oxford: Clarendon, 1987)., pp: 94.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Add MS 14668 , Foll. 13a-17 ( 7th century)
 3. London, British Library, Add MS 14668 , Fol. 24b ( 8th century) Note: defective .

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Amos, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Amos, according to the Peshitta version. ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLIV, pp: I:27, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXIII, pp: I:20-21, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: The Twelve Prophets, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2012)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Amos.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62017, P Am.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 6 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 564-569.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 7 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 2.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 "Dodekapropheton." in A. Gelston (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 9 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 10 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 Anthony Gelston, The Peshiṭta of the Twelve Prophets (Oxford: Clarendon, 1987)., pp: 94.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 13 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 14 London, British Library, Add MS 14668 , Foll. 13a-17 ( 7th century)
 • 15 London, British Library, Add MS 14668 , Fol. 24b ( 8th century) Note: defective .
 • 16 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Amos, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 17 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLIV, pp: I:27, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 18 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14668 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Amos, according to the Peshitta version. ( forthcoming)
 • 19 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXXIII, pp: I:20-21, entry: BL Add MS 14668. ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

Amos (Peshitta version) has broader match with (1) records.

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Amos
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q174677
 • URI: https://viaf.org/viaf/183065024

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Amos (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/30.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Amos (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/30.

About this Entry

Entry Title: Amos (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...