Daniel (SBL) - ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ

http://syriaca.org/work/27

Titles

 • Daniel (SBL)
 • ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ1, 2
 • ܢܒܝܘܬܗ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ1
 • Daniel8, 15
 • The book of Daniel, according to the Peshitta version.13
 • ܢܒܝܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ13

Abbreviations

 • Dan8

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/27

Prologue

ܬܘܒ ܢܒܝܘܬܗ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ1

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 2. George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Daniel, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2015)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 3. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Daniel.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 4.)
 6. "Daniel-Bel-Draco." in Th. Sprey (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Add MS 14445 , Foll. 3b-12 ( A.D. 532) Note: defective .
 3. London, British Library, Egerton MS 704 ( 17th century)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14445 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Daniel, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Daniel, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLI, pp: I:26-27, entry: BL Add MS 14445, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 George Anton Kiraz and Joseph Bali (eds.), The Syriac Peshiṭta Bible with English Translation: Daniel, trans. Donald M. Walter and Gillian Greenberg, Surath Kthob (Piscataway, N.J.: Gorgias Press, 2015)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Daniel.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 691-705.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 "Daniel-Bel-Draco." in Th. Sprey (ed.), Dodekapropheton; Daniel-Bel-Draco, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 3.4 (Leiden: Brill, 1980)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 8 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 9 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 London, British Library, Add MS 14445 , Foll. 3b-12 ( A.D. 532) Note: defective .
 • 12 London, British Library, Egerton MS 704 ( 17th century)
 • 13 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14445 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Daniel, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 14 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XLI, pp: I:26-27, entry: BL Add MS 14445, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 15 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Daniel, ( forthcoming)
 • 16 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

Daniel (SBL) has broader match with (1) records. Daniel (SBL)  Is Part Of (1) records.

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Daniel
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q80115

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Daniel (SBL) — ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/27.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Daniel (SBL) — ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/27.

About this Entry

Entry Title: Daniel (SBL) — ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...