Esther (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ

http://syriaca.org/work/17

Titles

 • Esther (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ1
 • ܟܬܒܐ ܕܐܣܬܝܪ1
 • Esther9, 16
 • The book of Esther14
 • ܢܨܚ̈ܢܐ ܕܐܣܬܝܪ.14

Abbreviations

 • Esth9

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/17

Incipit (Opening Line)

ܘܗܼܘܐ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܐܚܫܝܪܫ ܗܿܘ ܒܪܗ ܕܐܚܫܝܪܫ ܕܐܡܠܟ ܡܢ ܗܘܕ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܟܘܫ܂ ܥܠ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܡܕ̈ܝܢܢ܂3

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 2. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Esther.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62034, P Esth.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 4.)
 6. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 7. "Esther." in Ruth; Susanna; Esther; Judith; Sirach, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.1 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Add MS 14447 , Foll. 5b-15 ( 10th century)
 3. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 287a-290 ( 17th century)

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14447 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Esther, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Esther, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLVI, pp: I:98, entry: BL Add MS 14447, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Esther.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62034, P Esth.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 483-490.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 "Esther." in Ruth; Susanna; Esther; Judith; Sirach, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.1 (Leiden: Brill, forthcoming)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 9 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Add MS 14447 , Foll. 5b-15 ( 10th century)
 • 13 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 287a-290 ( 17th century)
 • 14 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14447 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The book of Esther, ( forthcoming)
 • 15 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: CLVI, pp: I:98, entry: BL Add MS 14447, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 16 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Esther, ( forthcoming)
 • 17 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

Esther (Peshitta version) has broader match with (1) records. Esther (Peshitta version)  Is Part Of (1) records.

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Esther
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q131068

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Esther (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/17.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Esther (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/17.

About this Entry

Entry Title: Esther (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܐܣܬܝܪ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...