Ezra (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ

http://syriaca.org/work/15

Titles

 • Ezra (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ1
 • ܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ1
 • Ezra9, 13
 • Nehemiah13

Abbreviations

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/15

Incipit (Opening Line)

ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܠܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ܃ ܠܫܘܠܡ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܦܬܓܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܃ ܐܥܝܪ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܕܡܿܠܟܐ ܕܦܪܣ܃ ܘܐܥܒܪ ܩܠܐ ܒܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܗ ܘܐܦ ܒܟܬܒܐ ܐܡܼܪ܂3

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 2. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Ezra.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62036, P Ezra.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 2.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 4.)
 6. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 7. "Ezra and Nehemiah." in M. Albert and Ch. Nakano (eds.), Ezra and Nehemiah; 1-2 Maccabees, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.4 (Leiden: Brill, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 296a-306 ( 17th century)

Digital Catalogue

 1. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Ezra Nehemiah, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogue 1.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: Ezra.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62036, P Ezra.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 490-500.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 "Ezra and Nehemiah." in M. Albert and Ch. Nakano (eds.), Ezra and Nehemiah; 1-2 Maccabees, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.4 (Leiden: Brill, 2013)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 9 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 296a-306 ( 17th century)
 • 13 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: Ezra Nehemiah, ( forthcoming)
 • 14 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

See Also

 • URI: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Ezra
 • URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q131635

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “Ezra (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/15.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “Ezra (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/15.

About this Entry

Entry Title: Ezra (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐ ܢܒܝܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...