2 Chronicles (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ

http://syriaca.org/work/14

Titles

 • 2 Chronicles (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ1
 • ܦܠܓܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ1
 • 2 Chronicles9
 • 2nd Chronicles14
 • The second book of Chronicles, according to the Peshitta version.16
 • ܦܠܓܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ16

Abbreviations

 • 2 Chr9

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/14

Incipit (Opening Line)

ܘܐܬܥܫܢ ܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܥܡܗ܂ ܘܐܘܪܒܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂3

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 2. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: 2 Chronicles.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62039, P 2Ch.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 2.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 4.)
 6. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 7. R.P. Gordon and P. B. Dirksen (eds.), Chronicles, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.2 (Leiden: Brill, 1998)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 160a-178 ( 17th century)
 3. London, British Library, Add MS 17104 , Foll. 49b-104 ( 6th cent) Note: defective .

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 2nd Chronicles, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17104 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second book of Chronicles, according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXV, pp: I:16-17, entry: BL Add MS 17104, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: 2 Chronicles.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62039, P 2Ch.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 363-392.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 R.P. Gordon and P. B. Dirksen (eds.), Chronicles, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 4.2 (Leiden: Brill, 1998)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 9 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 160a-178 ( 17th century)
 • 13 London, British Library, Add MS 17104 , Foll. 49b-104 ( 6th cent) Note: defective .
 • 14 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 2nd Chronicles, ( forthcoming)
 • 15 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 16 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 17104 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: The second book of Chronicles, according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 17 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XXV, pp: I:16-17, entry: BL Add MS 17104, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “2 Chronicles (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/14.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “2 Chronicles (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/14.

About this Entry

Entry Title: 2 Chronicles (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܬܪܝܢ ܕܒܪܝܡܝܢ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...