1 Kings (Peshitta version) - ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ

http://syriaca.org/work/11

Titles

 • 1 Kings (Peshitta version)
 • ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ1
 • ܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐ1
 • 1 Kings9
 • 3 Kingdoms9
 • 1st Kings14
 • 1 Kings according to the Peshitta version16

Abbreviations

 • 1 Kgs9
 • 3 Kgdms9

Reference Numbers

http://syriaca.org/work/11

Prologue

ܬܘܒ ܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐ ܕܗܘ̣ܘ ܒܗ ܒܥܡ̇ܐ ܗܘ̇ ܥܬܝܩܐ ܕܒܗ ܒܟܬܒܐ ܣܝ̈ܡܢ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܗ̣ܘܘ ܒܗܘ̇ܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ. ܒܕܪ̈ܝܗܘ̇ܢ1

Incipit (Opening Line)

ܘܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫ̈ܢܝܐ܂ ܘܡܟܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܒܘܫ̈ܐ ܘܠܐ ܫܚܢ܂3

Editions

 1. ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 4.)
 2. [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: 1 Kings.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)
 3. Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62010, P 1K.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Editions 2.)
 4. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 5. Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record (Edition based on Editions 4.)
 6. Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 7. H. Gottlieb and E. Hammershaimb (eds.), Kings = Liber regum, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 2.4 (Leiden: Brill, 1976)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record (Edition based on Manuscripts 1.)

Manuscripts

 1. Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 2. London, British Library, Egerton MS 704 , folio 128a-141 ( 17th century)
 3. London, British Library, Add MS 14440 ( 10th or 11th cent.) Note: defective .

Digital Catalogues

 1. David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1st Kings, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 2.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]
 2. David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 Kings according to the Peshitta version, ( forthcoming) (Digital Catalogue based on Print Catalogues 3.) [Digital catalogue based on William Wright. See the citation from the print catalogue.]

Print Catalogues

 1. , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 2. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 2Digital Catalogues 1.)
 3. William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record. (Print Catalogue cites Manuscripts 3Digital Catalogues 2.)

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 2 [Peshitta Institute Leiden], Electronic Peshitta Text (Leidenn.d.)., entry: 1 Kings.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 3 Delbert R. Hillers et al. (eds.), Comprehensive Aramaic Lexicon (Hebrew Union College, 1986)., entry: 62010, P 1K.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 4 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Worldcat Bibliographic record
 • 5 Samuel Lee (ed.), ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)., pp: 280-308.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic RecordLink to Archive.org Bibliographic record
 • 6 Biblia sacra iuxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta (Mausili: Typis Fratrum Praedicatorum, 1887)., vol: 1.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 7 H. Gottlieb and E. Hammershaimb (eds.), Kings = Liber regum, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem, vol. 2.4 (Leiden: Brill, 1976)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 8 Milan, Ambrosian Library, B. 21. Inf. (7a1)
 • 9 Billie Jean Collins and, The SBL Handbook of Style: For Biblical Studies and Related Disciplines (Atlanta, Georgia: SBL Press, 2014).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 10 P.A.H. de Boer and Willem Baars, General preface = Introductio generalis, The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta version = Vetus Testamentum syriace iuxta simplicem syrorum versionem (Leiden: Brill, 1972)Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 11 , List of Old Testament Peshitta Manuscripts: Preliminary Issue (Leiden: Brill, 1961).Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Zotero Bibliographic Record
 • 12 London, British Library, Egerton MS 704 , folio 128a-141 ( 17th century)
 • 13 London, British Library, Add MS 14440 ( 10th or 11th cent.) Note: defective .
 • 14 David A. Michelson (ed.), BL Egerton MS 704 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1st Kings, ( forthcoming)
 • 15 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: I, pp: I:1-3, entry: BL Egerton MS 704, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 16 David A. Michelson (ed.), BL Add MS 14440 A Digital Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Library , entry: 1 Kings according to the Peshitta version, ( forthcoming)
 • 17 William Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since the year 1838 (London: Gilbert and Rivington, 1870-1872), entry: XVI, pp: I:10-11, entry: BL Add MS 14440, ( 1870) Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
Status: uncorrected-draft
  Is this record complete?

Relationships

1 Kings (Peshitta version) has broader match with (1) records. 1 Kings (Peshitta version)  Is Part Of (1) records.

How to Cite This Entry

Nathan P. Gibson et al., “1 Kings (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ ” in A Guide to the Bible in Syriac last modified March 23, 2017, http://syriaca.org/work/11.

Bibliography:

Nathan P. Gibson et al., “1 Kings (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ .” In A Guide to the Bible in Syriac, edited by Nathan P. Gibson and David A. Michelson. Vol. 2 of New Handbook of Syriac Literature, edited by Nathan P. Gibson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published March 23, 2017. http://syriaca.org/work/11.

About this Entry

Entry Title: 1 Kings (Peshitta version) — ܣܦܪܐ ܩܕܡ ܕܡܠܟ̈ܐ

Additional Credit:

 • Editing, data entry, and reconciling by Nathan P. Gibson
 • Editing, proofreading, data architecture, and encoding by David A. Michelson
 • Data entry by Tucker D. Hannah

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2017.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Show full citation information...