Dara - ܕܪܐ

http://syriaca.org/place/67
A Roman city between Mardin and Nisibis.

Names

 • ܕܪܐ
 • Dara1, 4, 5
 • ܕܳܪܳܐ2
 • دارا3, 6

Place Type

settlement

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 37.17899° Long. 40.95491°1

Descriptions

ܡܕܝܺܢܬܐ ܗܝ ܕܒܰܦܫܦܘܽܠܐ ܕܛܘܪܐ ܒܶܝܬ ܢܨܺܝܒܝܺܢ ܠܡܰܪܕܺܝܢ ܐܶܬܝܰܬܒܰܬ ܫܢܰܬ 506 ܘܩܰܘܝܰܬ ܟܘܪܣܝܳܐ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܝܐ ܠܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܶܨܥܝ̈ܬܗ ܕܕܳܪܳܐ ܕܝ̄ܒ ܘܝܰܘܡܳܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܝ ܙܥܘܽܪܬܐ.2
بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين مُصّرت عام 506م وظلت كرسيا اسقفيا للسريان حتى اواسط المئة الثانية عشرة وهي اليوم قرية حقيرة3
a town situated at the foot of the mountain between Nisibin and Mardin. Built in 506, it remained a seat of Syrian bishops until the middle of the twelfth century. Today it is an insignificant village.4

Attestation

Attestation of name دارا in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

دارا3, 6 6
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 104, 168, 178, 251, 267, 419, 432, map: Map I B1, II B1, III.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 540.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 507.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 553.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 5 Sergey Minov (ed.), A Comprehensive Bibliography on Syriac Christianity (The Center for the Study of Christianity, The Hebrew University of Jerusalem, 2013), entry: Dara.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 6 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: II:477.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Dara — ܕܪܐ ” last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/67.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Dara — ܕܪܐ .”, edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2014. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/67.

About this Entry

Entry Title: Dara — ܕܪܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...
* This map displays 1 records. Only places with coordinates are displayed.

Internal Relationships

Dara   Share a name (2)