Claudia - ܩܠܘܕܝܐ

http://syriaca.org/place/63
A city southeast of Melitene.

Names

 • ܩܠܘܕܝܐ
 • Claudia1, 4
 • ܩܠܰܘܕܺܝܰܐ2
 • قلوذية3, 5
 • Qlaudia1

Place Type

settlement

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 38.1666666° Long. 38.6666666°1

Descriptions

ܚܶܣܢܳܐ ܕܩܰܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܺܝܠܝܛܝܢܝ ܐܶܣܬܚܦ ܘܰܗܦܰܟ ܒܢܳܝܗܝ ܚܰܣܢ ܒܰܪ ܩܚܛܒܗ ܫܢܰܬ 141 ܗܳܓܳܪܳܝܬܐ. ܘܫܰܚܠܦܗ ܠܰܐܬܪܐ ܒܰܫܡܗ. ܘܰܚܪܒ ܒܳܬܰܪ ܕܳܪܐ ܬܠܳܬܰܥܣܝܪܳܝܐ. 2
حصن كان بقرب ملطية هدم فاعاد بناءه الحسن بن قحطبة سنة 141 هـ وحوله بلدة باسمه خربت بعد القرن الثالث عشر.3
a citadel near Melitene, destroyed and rebuilt by al-Ḥasan Ibn Quḥṭuba in 141 A.H. Around the citadel was built a town bearing the same name, but it was laid to ruin after the thirteenth century.4

Attestation

Attestation of name قلوذية in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

قلوذية3, 5 5
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 178, 408, map: Map II B1.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 559-560.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 518.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 552.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.
 • 5 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: IV:445.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Claudia — ܩܠܘܕܝܐ ” in , last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/63.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Claudia — ܩܠܘܕܝܐ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2014. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/63.

About this Entry

Entry Title: Claudia — ܩܠܘܕܝܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...
* This map displays 1 records. Only places with coordinates are displayed.