Mashhad Kuḥayl - ܡܫܗܕ ܟܘܚܝܠ

http://syriaca.org/place/458

Place Type: settlement

Brief Descriptions

 • ܡܕܺܝܢܬܐ ܗܘܳܬ ܪܰܒܬܐ ܕܥܰܠ ܕܶܩܠܰܬ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܙܒܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܓܪܺܝܬ ܒܓܰܒܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܛܶܒܐ ܘܠܐ ܐܳܬܳܐ ܘܐܝܺܬܝܶܗ̇ ܡܳܬܳܐ ܕܡܘܫܶܐ ܕܒܰܪ ܟܐܺܦܳܐ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܳܐ 9031
 • « قال ياقوت » كانت كحيل مدينة عظيمة على دجلة بين الزابين فوق تكريت من الجانب الغربي، اما الآن فليس لها خبر ولا اثر » وهي موطن موسى ابن كيفا العالم السرياني 903 +. 2
 • Yaquṭ says, “Kuḥayl was a big city on the Tigris between the two Zabs, above Takrit, going southwards. Today it is no more.” Kuḥayl was the birthplace of the Syrian learned man Moses Bar Kepha (d. 903).3

Attestation

 • Attestation of name الكُحَيْل in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

  4
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 561.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 519.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 556.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 4 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: IV:498.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܡܫܗܕ ܟܘܚܝܠ
 • Mashhad Kuḥayl3
 • ܡܰܫܗܕ ܟܘܚܰܝܠ1
 • الكُحَيْل4
 • مشهد كحيل2

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Mashhad Kuḥayl — ܡܫܗܕ ܟܘܚܝܠ ” in last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/458.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Mashhad Kuḥayl — ܡܫܗܕ ܟܘܚܝܠ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/458.

About this Entry

Entry Title: Mashhad Kuḥayl — ܡܫܗܕ ܟܘܚܝܠ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...