Yoldat Aloho - ܕܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

http://syriaca.org/place/396

Place Type: monastery

Brief Descriptions

 • ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܳܝ ܒܬܰܝܡܰܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܰܝܪܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܳܐ ܕܟܝܪ ܠܗ ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܙܘܩܢܝܢܳܝܐ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܒܰܬܚܘ̈ܡܰܝ ܫܢܰܬ 251 ܘܡܶܢܗ ܗܘܐ ܚܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܶܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܥܰܡܝܪ ܗܘܐ ܒܡܰܐܬܐ ܕܝܓ̄ 1
 • في جبل الرها جنوبي المدينة ودير النواويس، ذكره الراهب الزوقنيني المؤرخ في حدود سنة 751 ومنه نشأ بطريرك ونفر من الاساقفة وكان عامرا في المئة الثالثة عشر.2
 • in the Mount of Edessa, south of the city of Edessa and the Nawāwīs Monastery. The chronicler monk of Zuqnin mentioned it in his history (c. 751). One Patriarch and some bishops graduated from it. It remained active until the thirteenth century.3
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 554.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 515.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 566.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
 • Yoldat Aloho
 • ܕܰܝܪܐ ܕܺܝܚܝ̈ܕܳܝܐ ܢܘܟܪ̈ܳܝܐ1
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ1
 • دير المتوحدين الغرباء2
 • دير والدة الاله2
 • Monastery of the Solitary Strangers3
 • Mother of God Monastery3

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Yoldat Aloho — ܕܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ” in last modified January 14, 2014, http://syriaca.org/place/396.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Yoldat Aloho — ܕܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published January 14, 2014. http://syriaca.org/place/396.

About this Entry

Entry Title: Yoldat Aloho — ܕܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...