Dayr al-Muʿallaq - ܕܝܪܐ ܕܡܥܠܩ

http://syriaca.org/place/391
A monastery near Balad.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܡܥܠܩ
 • Dayr al-Muʿallaq1
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܥܠܩ2
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܓܝܣ2
 • دير المعلق3
 • دير مار سرجيس3
 • Dayr al-Muallaq
 • Dayr al-Mu‘allaq
 • Muallaq Monastery
 • Muʿallaq Monastery4
 • Mu‘allaq Monastery
 • St. Sergius Monastery4

Place Type

monastery

Descriptions

ܒܫܶܡ ܥܢܘܳܝ̈ܐ ܣܰܪܓܝܣ ܘܰܙܥܘܪܐ ܘܒܳܥܘܬ ܥܰܠ ܪܳܡܬܐ ܕܛܘܪܐ ܨܗܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܳܠܕ ܡܕܝܢܬܐ ܒܰܬܠܳܬܐ ܦܪ̈ܣܚܝܢ ܒܶܝܬ ܠܗ̇ ܠܫܝܓܳܪ ܠܡܰܥܪܰܒ ܡܰܘܨܠ ܘܡܶܣܬܒܰܪ ܒܶܢܝܳܢܗ ܒܡܰܐܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܐܰܦܩ ܚܰܕ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܶܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܗܘܐ ܟܘܪܣܝܳܐ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܝܐ ܡܶܢ ܫܢܰܬ 1167 - 1345 ܟܶܢ ܐܶܬܛܫܝ ܛܶܒܗ. ܘܐܶܬܠܰܝܬܝܰܬ ܕܘܟܬܗ2
باسم النساك سرجيس وزعورا وباعوث على قلة الجبل القاحل فوق مدينة بلد بثلاثة فراسخ بينها وبين سنجار غربي الموصل، يظن بناؤه في المئة الخامسة، انجب مفريانا وبعض اساقفة وصار كرسيا اسقفيا منذ سنة 1167 الى 1345 ثم انطمس خبره وعفا اثره.3
is thought to have been built in the fifth century in the name of the ascetics Sergius, Zura and Bāʿūth, on the crest of the Barren Mountain above Balad, three leagues from Sinjar, west of Mosul. It produced one Maphryono and some bishops and was a bishopric see from 1167 to 1345, after which it became deserted. [See "Rihla ila Athar Dayr al-Muʿallaq" ("A Trip to the Ruins of al-Muallaq Monastery"), Al-Mashriq 3: 7 (1951), 214-220. Although this article is unsigned, it was written by the late Bishop Gregorius Bulos Bahnam, (d. 1969), while he was still a monk in Mosul. This translator was among the group which visited the monastery with Rev. Bahnam (tr.)].4
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 53.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 553.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 515.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 566.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Dayr al-Muʿallaq — ܕܝܪܐ ܕܡܥܠܩ ” last modified December 9, 2016, http://syriaca.org/place/391.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Dayr al-Muʿallaq — ܕܝܪܐ ܕܡܥܠܩ .”, edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2016. Entry published December 9, 2016. http://syriaca.org/place/391.

About this Entry

Entry Title: Dayr al-Muʿallaq — ܕܝܪܐ ܕܡܥܠܩ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2016.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...