Dayro d-Madnḥoye - ܕܝܪܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ

http://syriaca.org/place/390

Place Type: monastery

Brief Descriptions

 • ܒܛܘܪܳܐ ܕܐܘܪܗܳܝ ܪܰܒ ܘܰܫܛܝ̣ܚ ܒܕܰܝܪ̈ܬܳܗ̇. ܐܶܫܬܬܰܐܣ ܒܡܰܐܬܐ ܪܒܝܥܳܝܬܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܠܕܰܝܪ̈ܝܰܘܗܝ ܕܘܡܝܛܝܰܐܢܶܐ ܡܝܠܝܛܝܢܳܝܐ ܘܝܰܘܢܳܝܐ ܘܰܩܛܠ ܡܶܢܗܘܢ ܐܝܟ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܰܬ 600 ܥܰܠ ܕܣܰܩܘܒ̈ܠܳܝܺܝܢ ܠܪܶܥܝܳܢܗ. ܥܰܕܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܰܚܕܰܥܣܪ ܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ. ܘܩܰܘܝ ܟܰܕ ܥܰܡܝܪ ܠܡܶܨܥܳܝ̈ܬܗ ܕܡܰܐܬܐ ܕܰܬܠܳܬܥܣܪ̈ܐ.1
 • في جبل الرها من اعظم ادياره واجلها وطدت اركانه في المئة الرابعة، واضطهد دومطيان الملطي اليوناني رهبانه وقتل منهم نحواً من اربعمائة لمخالفتهم مذهبه سنة 600، نجد الكنيسة باحد عشر اسقفاً وظل عامرا الى اواسط المئة الثالثة عشرة.2
 • one of the biggest and most important monasteries in the Mountain of Edessa, was built in the fourth century. In 600 Domitian, the Greek of Melitene, persecuted and killed about four hundred of its monks for holding a belief contrary to his. It remained in existence until the middle of the thirteenth century and produced eleven bishops.3
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 553.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 514.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 563.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ
 • Dayro d-Madnḥoye
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܝ̈ܐ1
 • دير المشارقة2
 • Monastery of the Easterners3

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Dayro d-Madnḥoye — ܕܝܪܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ ” in last modified January 14, 2014, http://syriaca.org/place/390.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Dayro d-Madnḥoye — ܕܝܪܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published January 14, 2014. http://syriaca.org/place/390.

About this Entry

Entry Title: Dayro d-Madnḥoye — ܕܝܪܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...