Gubba Barraya - ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ

http://syriaca.org/place/349

Place Type: monastery

Brief Descriptions

 • ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܦܪܳܬ ܒܶܝܬ ܚܳܠܳܒ ܠܡܰܒܘܓ ܐܶܫܬܰܬܐܣ ܒܚܰܪܬܗ ܕܕܳܪܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫܗ ܕܰܫܬܝܺܬܳܝܐ ܘܐܶܬܦܣܶܩ ܛܶܒܗ ܒܡܶܨܥܳܝ̈ܬܗ ܕܰܬܫܝܺܥܳܝܐ ܐܰܦܶܩ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܐܶܦܝ̈ܣܩܘܦܐ.2
 • في برية الفرات بين حلب ومنبج شيد بناؤه في سلخ القرن الخامس وصدر السادس وانقطع خبره اواسط التاسع انجب اربعة بطاركة وثلاثة اساقفة3
 • located in the Euphrates desert between Aleppo and Mabug, was built at the end of the fifth and the start of the sixth century. Nothing is known about it after the middle of the ninth century. It produced four patriarchs and three bishops.4
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 127, 332, 340, 347, 444.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 2 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 544-545.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 510.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 564.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ
 • Gubba Barraya1
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܓܘܒܳܐ ܒܰܪܳܝܐ2
 • ديرالجبّ الخارجي البراني3
 • Gubba Baraya Monastery4

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Gubba Barraya — ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ” in last modified January 14, 2014, http://syriaca.org/place/349.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Gubba Barraya — ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published January 14, 2014. http://syriaca.org/place/349.

About this Entry

Entry Title: Gubba Barraya — ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...