Mor Matay - ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ

http://syriaca.org/place/227
Located on the Alfof Mountain, known in Arabic as Jabal Maqlūb, 35 km. northeast of Mosul, the monastery is mostly known by its Arabic name Dayr Mār Mattā.1

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ
 • Mor Matay2
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ3
 • دير مار متى4
 • دير متى9
 • Mār Mattai7
 • Matthew Monastery5
 • monastery of Mar Mattay6

Place Type

monastery

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 36.491605° Long. 43.392187°8
 • Within Mosul region.7

Descriptions

ܕܰܝܪܳܐ ܪܰܒܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܒܰܐܚܪ̈ܳܝܬܗ̇ ܕܡܰܐܬܐ ܪܒܝܥܳܝܬܐ ܘܰܗܘܐ ܟܘܪܣܝܳܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܳܝܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܗܘ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢ. ܩܰܒܠ ܒܕܳܪܗ ܩܰܕܡܳܝܐ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܝܐܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܥܠܘܗܝ ܙܰܒܢ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܕܐܶܬܚܰܕܬ ܫܢܰܬ 1845 ܐܰܦܩ ܬܪܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܘܫܬܐ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܐܶܦܝܣܩܘ̈ܦܐ.3
دير عظيم رفع بناؤه اواخر المئة الرابعة وصار كرسيا مطرانيا وهو كذلك الى وقتنا هذا حوى في حقبته الاولى جماً من الرهبان غفيراً وتقلبت به الاحوال حتى جدد عام 1845 انجب بطريركين وستة مفارنة وثلاثة وثلاثين اسقفا.4
364. Matay, Dayro d-Mor1
a large monastery, built at the end of the fourth century, it became a metropolitan see and still holds that honor today. At the beginning it housed a great number of monks. It suffered many changes and calamities until it was renovated in 1845. It produced two Patriarchs, six Maphryonos and thirty bishops.5

Attestation

Attestation of name دير متى in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

دير متى9 9
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 G. A. Kiraz, "Matay, Dayro d-Mor." in Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 280-281.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 2 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 24, 39, 45, 55, 61 (with fig. 20), 63, 66, 141, 178, 208, 217, 224, 264, 273, 280–281 (with fig. 73, 74), 294, 309, 343–344, 347, 357, 372, 375, 430, map: Map II C1.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 552.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 514.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 5 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 566.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 6 Sergey Minov (ed.), A Comprehensive Bibliography on Syriac Christianity (The Center for the Study of Christianity, The Hebrew University of Jerusalem, 2013), entry: monastery of Mar Mattay.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 7 David Wilmshurst, The ecclesiastical organisation of the Church of the East, 1318-1913, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 582; Subsidia, tomus 104 (Leuven: Peeters, 2000), p: 188, 200, 201, 202, 258.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 8 http://pleiades.stoa.org/places/874581
 • 9 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: II:602.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Mor Matay — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ” last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/227.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Mor Matay — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ .”, edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2014. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/227.

About this Entry

Entry Title: Mor Matay — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Wilmshurst index information entry by Anthony Davis
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...
* This map displays 1 records. Only places with coordinates are displayed.