Mor Barṣawmo - ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

http://syriaca.org/place/224
The monastery, situated in the mountains to the southeast of Melitene and named after the 5th-cent. ascetic Barṣawmo, rose to prominence as the regular residence of Syr. Orth. Patriarchs in the 11th-13th cent., the period often referred to as the Syriac Renaissance.1

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ
 • Mor Barṣawmo2
 • ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ3
 • دير برصوما7
 • دير مار برصوم4
 • Barṣoum Monastery5
 • monastery of Mar Barsauma6

Place Type

monastery

Descriptions

ܕܡܽܘܬ ܩܶܠܥܳܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܫܰܡܗܘܗܝ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܫܩܝܦܳܐ ܒܩܘܪܒܳܐ ܕܡܝܺܠܝܛܝܺܢܝ ܥܗܺܝܕ ܒܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢ̈ܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܐ ܫܢܰܬ 790 ܘܰܗܘܳܐ ܟܘܪܣܝܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܒܕܳܪܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܪ ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܠܳܬܰܥܣܪ ܘܕܰܝܪܳܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܣܡܟ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܘ: 34 ܡܺܝܛܪ̈ܘܦܘܠܝܛܶܐ ܘܥܰܡܝܪ ܗܘܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܨܥܳܝ̈ܬܗ ܕܕܳܪܐ ܕܰܫܒܰܥܣܪ. ܠܚܰܪܬܐ ܥܰܠܥܶܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܢܳܫܘ̈ܗܝ.3
على رأس جبل يشبه القلعة ولذلك سماه بعضهم دير الكهف بقرب ملطية ذكر في التاريخ الكنسي سنة 790 وصار كرسيا بطريركياً في القرن الحادي عشر حتى اواخر الثالث عشر، وكان ديرا عظيماً دعم اللكنيسة بخمسة بطاركة واربعة وثلاثين مطراناً، وظلّ عامراً آهلاً حتى اواسط القرن السابع عشر ثم عصف الدهر باهله4
81. Barṣawmo, Dayro d-Mor1
built on top of a mountain near Melitene, it looks like a citadel, a fact which has led some writers to call it the Monastery of the Cave. It was first mentioned in church history in 790. It was the Patriarchal see from the eleventh century until the thirteenth century. A great monastery, it produced five patriarchs and forty-three metropolitans. It remained populated until the middle of the seventeenth century, when it was abandoned.5

Attestation

Attestation of name دير برصوما in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

دير برصوما7 7
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 H. Takahashi, "Barṣawmo, Dayro d-Mor." in Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 60-61.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 2 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 35, 59, 60–61, 66, 97, 142, 178, 201, 287, 290, 373, 406.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 543-544.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 509.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 5 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 562.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 6 Sergey Minov (ed.), A Comprehensive Bibliography on Syriac Christianity (The Center for the Study of Christianity, The Hebrew University of Jerusalem, 2013), entry: monastery of Mar Barsauma.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 7 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: II:568.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Mor Barṣawmo — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ” last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/224.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Mor Barṣawmo — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ .”, edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2014. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/224.

About this Entry

Entry Title: Mor Barṣawmo — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...