Reshʿayna - ܪܝܫ ܥܝܢܐ

http://syriaca.org/place/172
City on the Khabur, located in the eastern part of ancient Osrhoene and today straddling the Turkish-Syrian border, the Syrian part now bearing the name Raʾs al-ʿAyn and the Turkish part Ceylanpınar (earlier Resülayn).1

Names

 • ܪܝܫ ܥܝܢܐ
 • Reshʿayna2
 • ܪܝܺܫ ܥܰܝܢܳܐ3
 • رأس العين6
 • رأس عين4, 6
 • Ceylanpınar2
 • Raʾs al-Ayn
 • Raʾs al-Ayn
 • Raʾs al-Ayn
 • Raʾs al-Ayn
 • Raʾs al-ʿAyn2
 • Raʾs al-‘Ayn
 • Raʾs al-‘Ayn
 • Raʾs al-‘Ayn
 • Raʾs al-’Ayn
 • Reshayna
 • Resh Ayna
 • Resh ‘Ayna
 • Resh‘ayna
 • Resülayn2
 • Rish Ayna
 • Rish ʿAyna5
 • Rish ‘Ayna
 • Theodosiopolis2

Place Type

settlement

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 36.82584° Long. 40.04962°2

Descriptions

ܡܕܝܢܬܳܐ ܗܝ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܚܳܒܘܪ ܒܓܳܙܰܪܬܐ ܒܕܳܪܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܪ ܥܰܡܝܪܐ ܗܘܳܬ ܟܶܢ ܚܶܪܒܰܬ ܘܒܰܫܢܰܬ 1869 ܥܡܰܪܘ ܒܗ ܚܰܕ ܛܘܗܡܳܐ ܕܰܓܙܝܪ. ܟܶܢ ܐܶܬܘ ܠܗ̇ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܘܐܰܪ̈ܡܢܳܝܐ ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܗ̇ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܕ̈ܬܳܐ.3
بلدة على منابع نهر الخابور في الجزيرة كانت عامرة في المئة الثالثة عشرة ثم جربت وسنة 1869 توطنتها عشيره من الجركس، ثم سكنها خلق من السريان والارمن ولهم فيها بيعتان. 4
455. Reshʿayna1
a town located at the source of the river Khabur in the Jazira. It was settled in the thirteenth century, but was laid waste in 1869. It was later resettled by a Circassian tribe and then by Syrians and Armenians, who built churches in it.5

Attestation

Attestation of names رأس عين and رأس العين in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

رأس عين4, 6 رأس العين6 6

Notes

Not the same conceptual place as Resh ʿAyna.
Status: published  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 H. Takahashi and L. Van Rompay, "Reshʿayna." in Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 351.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 2 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 26, 46, 110, 111, 190, 220, 276, 279, 302, 313, 344, 351, 357, 366, 367, 370, 419, map: Map I B1, II B1, III.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 555.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 516.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 5 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 557.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.
 • 6 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: III:15.Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Reshʿayna — ܪܝܫ ܥܝܢܐ ” last modified December 9, 2016, http://syriaca.org/place/172.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Reshʿayna — ܪܝܫ ܥܝܢܐ .”, edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org: The Syriac Reference Portal, 2016. Entry published December 9, 2016. http://syriaca.org/place/172.

About this Entry

Entry Title: Reshʿayna — ܪܝܫ ܥܝܢܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2016.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...
* This map displays 1 records. Only places with coordinates are displayed.