Browse works cited by title

Search Tips

For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

Wildcard Characters:

Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

"?" can be inserted as a variant for any single character.

Thus a search for:

G?wargis  
returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

Similarly a search for:

M?r  
returns results which contain either "Mar" or "Mor".

"*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

Thus a search for:

Dayr*  
returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

Similarly a search for

Ab*  
returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

Fuzzy Search Character

Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

Thus a search for

Aba~  
returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

Exact Phrase Searches

To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

Thus

"ʿAbdishoʿ I"  
returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

Proximity Characters

To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

Thus

"Jacob+Bishop"~2  
finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.

Exhortation of the Apostle Peter -ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ James E. Walters ed., "Exhortation of the Apostle Peter -ܡܡܠܠܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܬܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܥܠ ܡܪܬܝܢܘܬܐ." inThe Oxford-BYU Syriac Corpus (2018)URI: http://syriaca.org/bibl/2535
The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ]G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn, eds., The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905)URI: http://syriaca.org/bibl/2491
ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ Ignatius Afram Barsoum ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ, ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ, trans. , ܚܬܳܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ (Holland: ܡܛܒܥܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ, 1991)URI: http://syriaca.org/bibl/3
ܛܟܣܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܥܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝܐ Assyrian Church of the East, ܛܟܣܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܥܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝܐ (Urmia, Iran: Archbishop of Canterbury's Mission Press, 1896)URI: http://syriaca.org/bibl/2037
ܟܬܳܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܘܽܟ ܒܰܪ ܢܺܪܺܝܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܘܽܪܝܳܝܳܐ Michael Kmosko, "ܟܬܳܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܘܽܟ ܒܰܪ ܢܺܪܺܝܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܘܽܪܝܳܝܳܐ." in R. Graffin, I. Parisot and F. Nau, eds., ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ vol. 2.1: Ab initiis usque ad annum 350 (1907)URI: http://syriaca.org/bibl/1847
ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ Samuel Lee ed., ܟܬܵܒܵܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ (London: Bible Society, 1823)URI: http://syriaca.org/bibl/2346
ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܩܪܸܐ ܡܪܓܢܝܬ̣ܐ ܕܥܲܠ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܟ̣ܪܸܣܛܝܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ʿAbdishoʿ bar Brikha ܥܲܒܕܝܼܫܘܿܥ ܕܨܘܿܒܵܐ, ܟܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܩܪܸܐ ܡܪܓܢܝܬ̣ܐ ܕܥܲܠ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܟ̣ܪܸܣܛܝܵܢܘܼܬ̣ܵܐ, ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬ̣ܵܐ (Mosul: ܡܛܒܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ, 1924)URI: http://syriaca.org/bibl/6
ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ Samuel Lee ed., ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826)URI: http://syriaca.org/bibl/2381
ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ (London: United Bible Societies, 1979)URI: http://syriaca.org/bibl/2335
ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ J. Çiçek [Qiqek] ed., ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ (Glane-Losser, Holland: Verlag Bar Hebraeus, 1985)URI: http://syriaca.org/bibl/2060
ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ Thomas Josephus Lamy ed., ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ III (Mechliniae: H. Dessain, Summi Pontificis, S. Congregationis de Propaganda Fide et Archiepiscopatus Mechliniensis, 1889)URI: http://syriaca.org/bibl/1742
ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ Thomas Josephus Lamy ed., ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ II (H. Dessain, 1886)URI: http://syriaca.org/bibl/1741
ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ Thomas Josephus Lamy, ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ I (H. Dessain, Summi Pontificis, S . Congregationis de Propaganda Fide et Archiepiscopatus Mechliniensis Typographus, 1902)URI: http://syriaca.org/bibl/1737
ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ Thomas Josephus Lamy, ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ IV (H. Dessain, 1902)URI: http://syriaca.org/bibl/1758
ܡܐܡܪ̈ܐ ܬܪܥܣܪ P. Assemani ed., ܡܐܡܪ̈ܐ ܬܪܥܣܪ (Jounieh, 1941)URI: http://syriaca.org/bibl/2039
ܡܰܟܬܒܢܽܘܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܥܠܡܐ Julious Yeshuʿ Çiçek ed., ܡܰܟܬܒܢܽܘܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܥܠܡܐ (Glane / Losser: Bar Hebraeus Verlag, 1987)URI: http://syriaca.org/bibl/2284
ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ Michael Kmosko, "ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ." in R. Graffin, I. Parisot and F. Nau, eds., ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ vol. 2.1: Ab initiis usque ad annum 350 (1907)URI: http://syriaca.org/bibl/2083
ܣܝܡܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ ܘܕܐܒܗܬܐ ܐܚܪܢܐ Julian Joseph Overbeck ed., ܣܝܡܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ ܘܕܐܒܗܬܐ ܐܚܪܢܐ (Oxonii: E typographeo Clarendoniano, 1865)URI: http://syriaca.org/bibl/2040

  Search Tips

  For best results, users are recommended to use the advanced search functions. Search results can also be improved by the use of the the following Boolean search characters:

  Wildcard Characters:

  Given the prevalence of variant spellings in names, using Wildcard Characters may help.

  "?" can be inserted as a variant for any single character.

  Thus a search for:

  G?wargis  
  returns results which contain either "Gewargis" or "Giwargis".

  Similarly a search for:

  M?r  
  returns results which contain either "Mar" or "Mor".

  "*" can be inserted as a variant for multiple characters or a truncated word.

  Thus a search for:

  Dayr*  
  returns results for "Dayr" and "Dayro" and more.

  Similarly a search for

  Ab*  
  returns results for "ʿAbdishoʿ" and "ʿAbda" and more.

  Note: Because the sources we quote use a variety of transliteration formats, Syriaca.org ignores diacritics and punctuation in searching; for example, use of "ʿ" is not required to find results with this diacritical mark.

  Fuzzy Search Character

  Appending the character "~" after a word returns results for words that are close but not exact matches.

  Thus a search for

  Aba~  
  returns results which contain "Aba" but also "Abi", "Saba", "Aha", and other words that are "fuzzy" matches for "Aba".

  Exact Phrase Searches

  To find an exact phrase, it should be enclosed in double quotes.

  Thus

  "ʿAbdishoʿ I"  
  returns only one result with that exact phrase, while several results are found for the words "ʿAbdishoʿ" and "I".

  Proximity Characters

  To find two or more words which occur within a specified range of each other, one can append the character "~" followed by a number to an "Exact Phrase" search. This allows one to search for two or more words that occur within a specified distance of each other as defined by number of words.

  Thus

  "Jacob+Bishop"~2  
  finds three results in which the words "Jacob" and "Bishop" occur within two words of each other: "Jacob , bishop of Nisibin", "Jacob, bishop of Phesilta", and "Jacob , bishop of ‛Ānah" while a simple search for "Jacob Bishop" returns many more results.