ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ

http://syriaca.org/bibl/2381

Preferred Citation

Samuel Lee, ed., ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ, ([London]: British and Foreign Bible Society, 1826).

Full Citation Information

Publication

Title: ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܩܲܕܹ̈ܝܫܸܐ ܗ̅ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܕܹܝܲܬܹܝܩܹܐ ܥܲܛܹܝܩܵܐ ܘܚܕܲܬܵܐ

Editor: Samuel Lee

URI: http://syriaca.org/bibl/2381  Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

Zotero: 936

URI: http://zotero.org/groups/392292/items/AMHE8BFS  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: https://archive.org/details/vetusetnovumtest00lees  

See Also: https://books.google.com/books?id=YO4_AAAAcAAJ  

See Also: https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433062192996  

Place of Publication: [London]

Publisher: British and Foreign Bible Society

Date of Publication: 1826

Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

About this Online Entry

Additional Credit:

  • Bibliography curated by Nathan P. Gibson
  • XML coded by Nathan P. Gibson