ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ

http://syriaca.org/bibl/2335

Preferred Citation

, ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ, (London: United Bible Societies, 1979).

Full Citation Information

Publication

Title: ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ

URI: http://syriaca.org/bibl/2335  Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

Zotero: 883

URI: http://zotero.org/groups/392292/items/AKEF2ITX  Link to Zotero Bibliographic Record

Place of Publication: London

Publisher: United Bible Societies

Date of Publication: 1979

Status: uncorrected-draft  Is this record complete?

About this Online Entry

Additional Credit:

  • Data entered by Nathan P. Gibson
  • XML coded by Nathan P. Gibson