ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ

http://syriaca.org/bibl/2083

Preferred Citation

Michael Kmosko, "ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ." In ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ, R. Graffin et al., eds., col. 659-1054 vol. 2.1: Ab initiis usque ad annum 350 1907.

Full Citation Information

Article

Title: ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ

Title: S. Simeon bar Sabbaʿe

Author: Michael Kmosko

URI: http://syriaca.org/bibl/2083Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Zotero: 390

URI: http://zotero.org/groups/392292/items/QZEGTJTXLink to Zotero Bibliographic Record

URI: http://www.worldcat.org/oclc/908429119Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

See Also: https://archive.org/stream/patrologiasyria02grafgoog#page/n319Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Publication

Title: ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ

Title: Patrologia syriaca

Editor: R. Graffin

Editor: I. Parisot

Editor: F. Nau

Editor: M. Kmosko

Date of Publication: 1907

Volume: 2.1: Ab initiis usque ad annum 350

Pages: col. 659-1054

  Is this record complete?

Subject Headings:

Simeon Bar Sabbaʿe (text)Simeon Bar Sabbaʿe (text)Simeon bar Sabbaʿe

Cited in:

3 record(s) cite this work.
Simeon bar Sabbaʿe - ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥ̈ܐ (Qadishe: A Guide to the Syriac SaintssaintA Guide to Syriac Authorsauthor, d. 341 or 344) Names: Shemʿon bar ṢabbaʿeSimon Bar Ṣabba‛iSimon bar ṢabbaʿeSimeon bar SabbaʿeShemon bar ṢabbaeShem‘on bar Ṣabba‘eSimon bar ṢabbaeSimon bar Ṣabba‘eSimeon Bar Sabba'eSymeon bar Sabba'eSyméon bar Sabba‘éSIMÉON BAR SABBĀ'ÉSimeon bar Sabba'eŠemʾōn Bar SabāʾēSyméon bar SabbaéSimeon bar SabbaʿePatriarch Šemʿôn bar Ṣabbàʿē"Bp of Seleucia Ctesiphon and martyr Shemʿon was probably the immediate successor of Papa bar ʿAggai d between 327 and 335 but nothing..."URI: http://syriaca.org/person/9

About this Online Entry

Additional Credit:

  • Data entry by David Kiger
  • XML coding and TEI record generation by Nathan P. Gibson
  • Bibliography items adapted from the work of Ugo Zanetti