ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ

http://syriaca.org/bibl/2083

Preferred Citation

Michael Kmosko, "ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ." In ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ, R. Graffin et al., eds., col. 659-1054 vol. 2.1: Ab initiis usque ad annum 350 1907.

Full Citation Information

Article

Title: ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܽܢ ܒܰܪ ܨܰܒܳܥ̈ܶܐ

Title: S. Simeon bar Sabbaʿe

Author: Michael Kmosko

URI: http://syriaca.org/bibl/2083  Link to Syriaca.org web application Bibliographic Record.

Zotero: 390

URI: http://zotero.org/groups/392292/items/QZEGTJTX  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: http://www.worldcat.org/oclc/908429119  Link to Worldcat Bibliographic record

See Also: https://archive.org/stream/patrologiasyria02grafgoog#page/n319  

Publication

Title: ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ

Title: Patrologia syriaca

Editor: R. Graffin

Editor: I. Parisot

Editor: F. Nau

Editor: M. Kmosko

Date of Publication: 1907

Volume: 2.1: Ab initiis usque ad annum 350

Pages: col. 659-1054

  Is this record complete?

About this Online Entry

Additional Credit:

  • Data entry by David Kiger
  • XML coding and TEI record generation by Nathan P. Gibson
  • Bibliography items adapted from the work of Ugo Zanetti