ܟܬܳܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܘܽܟ ܒܰܪ ܢܺܪܺܝܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܘܽܪܝܳܝܳܐ

http://syriaca.org/bibl/1847

Preferred Citation

Michael Kmosko, "ܟܬܳܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܘܽܟ ܒܰܪ ܢܺܪܺܝܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܘܽܪܝܳܝܳܐ." In ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ, R. Graffin et al., eds., col. 1056-1207 vol. 2.1: Ab initiis usque ad annum 350 1907.

Full Citation Information

Article

Title: ܟܬܳܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܘܽܟ ܒܰܪ ܢܺܪܺܝܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܘܽܪܝܳܝܳܐ

Title: Liber apocalypseos Baruch filii Neriae, translatus de Graeco in Syriacum

Author: Michael Kmosko

URI: http://syriaca.org/bibl/1847Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Zotero: 391

URI: http://zotero.org/groups/392292/items/MHHHRMHMLink to Zotero Bibliographic Record

URI: http://www.worldcat.org/oclc/908429087Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

See Also: https://archive.org/stream/patrologiasyria02grafgoog#page/n531Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Publication

Title: ܡܰܠܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ

Title: Patrologia syriaca

Editor: R. Graffin

Editor: I. Parisot

Editor: F. Nau

Editor: M. Kmosko

Date of Publication: 1907

Volume: 2.1: Ab initiis usque ad annum 350

Pages: col. 1056-1207

  Is this record complete?

Subject Headings:

Baruch (Apocalypse) (text)

Cited in:

1 record(s) cite this work.

About this Online Entry

Additional Credit:

  • Data entry by David Kiger
  • XML coding and TEI record generation by Nathan P. Gibson
  • Bibliography items adapted from the work of Ugo Zanetti