Dara - ܕܪܐ

http://syriaca.org/place/67
A Roman city between Mardin and Nisibis.

Place Type: settlement

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 37.17899° Long. 40.95491°1

Brief Descriptions

 • ܡܕܝܺܢܬܐ ܗܝ ܕܒܰܦܫܦܘܽܠܐ ܕܛܘܪܐ ܒܶܝܬ ܢܨܺܝܒܝܺܢ ܠܡܰܪܕܺܝܢ ܐܶܬܝܰܬܒܰܬ ܫܢܰܬ 506 ܘܩܰܘܝܰܬ ܟܘܪܣܝܳܐ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܝܐ ܠܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܥܕܡܐ ܠܡܶܨܥܝ̈ܬܗ ܕܕܳܪܳܐ ܕܝ̄ܒ ܘܝܰܘܡܳܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܝ ܙܥܘܽܪܬܐ.2
 • بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين مُصّرت عام 506م وظلت كرسيا اسقفيا للسريان حتى اواسط المئة الثانية عشرة وهي اليوم قرية حقيرة3
 • a town situated at the foot of the mountain between Nisibin and Mardin. Built in 506, it remained a seat of Syrian bishops until the middle of the twelfth century. Today it is an insignificant village.4

Attestation

 • Attestation of name دارا in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

  6
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), pp: II:477.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Dara — ܕܪܐ ” in The Syriac Gazetteer last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/67.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Dara — ܕܪܐ .” In The Syriac Gazetteer, edited by Thomas A. Carlson and David A. Michelson. Syriaca.org, 2016-. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/67.

About this Entry

Entry Title: Dara — ܕܪܐ

Authorial and Editorial Responsibility:

 • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, editors, The Syriac Gazetteer
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, entry contributors, “Dara — ܕܪܐ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...