Mor Bosus - ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

http://syriaca.org/place/343

Place Type: monastery

Brief Descriptions

 • ܒܩܘܪܒܳܐ ܕܚܰܐܪܡ ܒܶܝܬ ܐܘܦܘܡܺܝܰܐ ܠܰܚܡܶܨ ܕܰܝܪܐ ܫܒܝܚܳܐ. ܝܺܨܶܦ ܕܒܶܢܝܳܢܗ ܡܶܛܠ ܐܰܠܳܗܐ ܪܝܫܳܢܐ ܦܶܛܪܘܣ ܒܰܪ ܝܰܘܣܦ ܚܶܡܨܳܝܐ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܢܰܬ 480 ܘܫܰܟܶܢ ܠܗ ܫܘ̈ܟܢܐ ܕܡܰܪܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܢܳܫ̈ܘܗܝ ܙܝܳܢܬܗܘܢ. ܘܡܰܛܝ ܡܶܢܝܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܰܘܗܝ ܒܕܳܪܳܐ ܕܒܳܬܪ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܡܐܐ ܘܥܰܡܝܪ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ 830 ܘܐܶܬܢܰܦܰܩܘ ܒܗ 3 ܐܶܦܝܣܩܘܦ̈ܐ.1
 • بقرب حارم بين اوفيمية وحمص. دير مشهور جليل تطوّع ببنائه لوجه الله الكريم، الوجيه بطرس بن يوسف الحمصي السرياني نحو سنة 480 وحبس عليه اوقافاً جليلة تدرّ على اهله ارزاقهم، فبلغ رهبانه في العقد الثالث من القرن التالي ستة آلاف و ثلثمائة، وكان عامرا حتى سنة 830 و تخرج فيه ثلاثة اساقفة2
 • near Ḥārim, between Euphemia and Ḥomṣ, is a famous and great monastery which was built in 480 through the private donation of the eminent Syrian Peter bin Joseph of Ḥomṣ, who bequeathed a great deal of property for the sustenance of its monks. In the third decade of the fifth century, its monks numbered 6,300. It remained populated until 830 and produced three bishops.3

Corrigenda

In Dolabani's translation of Barsoum's description ܘܐܶܬܢܰܦܰܩܘ should read ܘܶܐܬܢܰܦܰܩܘ.
In Moosa's English translation of Barsoum's description "fifth" should read "following."

Disambiguation

Not the same place as Mor Bosus.

Errata

Barsoum's description erroneously merges the information for this location with that of the other Mor Bosus, which is located between Apamea and Ḥomṣ.
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ
 • Mor Bosus
 • ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܒܳܣܘܣ1
 • دير مار باسوس2
 • Bāsūs Monastery3
 • monastery of Mar Bassus4

Related Places

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Mor Bosus — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ” in The Syriac Gazetteer last modified February 6, 2014, http://syriaca.org/place/343.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Mor Bosus — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ .” In The Syriac Gazetteer, edited by Thomas A. Carlson and David A. Michelson. Syriaca.org, 2016-. Entry published February 6, 2014. http://syriaca.org/place/343.

About this Entry

Entry Title: Mor Bosus — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

Authorial and Editorial Responsibility:

 • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, editors, The Syriac Gazetteer
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, entry contributors, “Mor Bosus — ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...