Qenneshre - ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ

http://syriaca.org/place/230
A W.-Syr. monastery that in its heyday (6th–9th cent.) stood out as a center of Greek study in the Syriac-speaking Near East and which played a key role in the transmission of Greek learning into Syriac.1

Place Type: monastery

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 36.827426° Long. 38.034807°7

Brief Descriptions

 • ܒܫܶܡ ܡܳܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܳܐ ܥܠ ܝܰܕ ܦܪܳܬ ܠܩܘܽܒܠܐ ܕܓܰܪܐܒܠܣ. ܐܶܫܬܰܬܐܣ ܚܕܳܪ ܫܢܰܬ 530 ܘܺܝܪܶܒ ܫܡܗ ܘܐܝܺܬ ܗܘܐ ܠܗ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܝܢ ܘܰܡܗܰܒܒܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܕܳܪܐ ܬܫܺܝܥܳܝܐ ܘܰܥܪܳܐ ܒܰܙܒܢ ܕܥܰܡܝܪ ܗܘܐ ܬܠܳܬܡ̈ܐܐ ܘܫܰܒܥܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܰܘܩܕܽܘܗܝ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܟܘܐܪܓ ܘܫܰܟܠܠܗ ܕܝܺܘܢܢܘܣܝܘܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܐܰܗܦܟܗ ܠܐܝܟܰܢܳܝܘܬܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܫܢܰܬ 822 ܘܐܶܬܬܰܠܘܰܬ ܠܡܰܪܥܺܝܬܐ ܕܫܰܡܝܫܛ ܚܕܳܪ ܫܢܰܬ 1025 ܘܗܳܝ ܕܓܰܠܝܐ ܩܰܘܝ̣ ܟܰܕ ܥܰܡܝܪ ܥܕܰܡܐ ܠܪܝܫ ܡܰܐܬܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܪ̈ܐ ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܥܰܠܥܶܠ ܙܰܒܢܐ ܒܐܢܳܫ̈ܘܗܝ ܘܐܶܬܠܰܝܬܝܺܘ ܢܝ̣̈ܫܐ ܕܒܶܢܝܳܢ̈ܘܗܝ3
 • باسم توما الرسول على شاطئ الفرات مقابل بلدة جرابلس انشئ حول سنة 530 واستفاضت شهرته وكان له ايام غر زهر الى القرن التاسع، وحوى ايام عمارته ثلثمائة وسبعين راهبا، احرقه بعض الخوارج فرمه ديونيسيوس الاول واعاده سيرته الاولى سنة 822 عضد الكنيسة بسبعة بطاركة وخمسة عشر اسقفا حتى سنة 930 والحق بابرشية سميساط حول سنة 1025 والاظهر انه ظل عامرا حتى صدر المئة الثالثة عشرة ثم عصف الدهر باهله وتنكرت معارف اطلاله.4
 • 444. Qenneshre, Monastery of1
 • built in the name of the Apostle Thomas on the bank of the Euphrates, opposite Jarabulus, about 530. It was a famous monastery until the ninth century and at its high point housed about 370 monks. It was burned by some dissenters, but was restored by Patriarch Dionysius I in 822. By 930, seven patriarchs and fifteen bishops had graduated from it. About 1025 it was attached to the diocese of Samosata. It is probable that it remained active until the thirteenth century, after which it was abandoned. See our article in the Patriarchal Magazine, 4: 265-278.5

Attestation

 • Attestation of name دير قنسري in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

  8
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 http://pleiades.stoa.org/places/658579
 • 8 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), pp: II:598.Link to The Srophe web application Bibliographic Record.

Names

 • ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ
 • Qenneshre2, 6
 • ܕܰܝܪܳܐ ܕܩܶܢܰܫܪܺܝܢ3
 • دير قنسري8
 • دير قِنَسرين4
 • Monastery of Qenneshre6
 • Qenneshrin2
 • Qenneshrin Monastery5

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Qenneshre — ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ ” in The Syriac Gazetteer last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/230.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Qenneshre — ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ .” In The Syriac Gazetteer, edited by Thomas A. Carlson and David A. Michelson. Syriaca.org, 2016-. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/230.

About this Entry

Entry Title: Qenneshre — ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ

Authorial and Editorial Responsibility:

 • David A. Michelson, general editor, Syriaca.org: The Syriac Reference Portal
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, editors, The Syriac Gazetteer
 • Thomas A. Carlson and David A. Michelson, entry contributors, “Qenneshre — ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪܝܢ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...